Tilskot

For å lykkast med klima- og miljøarbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar.

Oversikt over tilskot frå Klima- og miljødepartementet:

Tilskotsordningar for 2019 (Rundskriv T-1/18)

Tilskuddsmidler til arktiske miljøvernprosjekter i 2018 – Arktis 2030

Klima- og miljødepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030 – arktiske miljøvernprosjekter. Søknadsfrist: 15. februar 2018. Les mer.

 

Støtte for klima og skogmidler til sivilt samfunn

Kap. 1482, post 73. Denne ordningen er en del av regjeringens klima- og skogsatsning. Sivilt samfunns betydelige kompetanse og kapasitet på feltet er ansett som en forutsetning for å lykkes med etableringen av mekanismer for redusert avskoging (såkalte Redd-mekanismer). Ordningen søker å ha effekt for to målgrupper; a) sivile samfunnsaktører som arbeider for økt kunnskap og innovative løsninger innenfor feltet redusert avskoging og redusert skogforringelse i utviklingsland, og b) sårbare og utsatte samfunnsgrupper, urfolk, befolkningsgrupper og lokalsamfunn i utviklingsland som lever i skog og av skog.

Les mer om ordningen. (Norad)

 

Tilskudd til miljøvernsamarbeid med Russland i 2018

Les mer her.

Til toppen