Tilskot

For å lykkast med klima- og miljøarbeidet må styresmaktene samarbeide med andre aktørar. For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar.

Oversikt over tilskot frå Klima- og miljødepartementet:

Tilskotsordningar for 2017 (Rundskriv T-1/16)

Tilskot og frister:

Klima- og miljødepartementet har delegert ansvaret for forvalting av tilskot til Miljødirektoratet. På denne oversikten på deres nettsider får du oppdatert informasjon om tilskot og søknadsfrister.

Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser 

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker. 

Grunnstøtte til miljøorganisasjoner og miljøstiftelser 2018

Ansvaret for ordningen om grunnstøtte til miljøorganisasjoner og miljøstiftelser er tilbakeført til Klima- og miljødepartementet fra Miljødirektoratet. Søknader sendes Klima- og miljødepartementet innen 1. juni 2017. Les mer.

Tilskuddsmidler til arktiske miljøvernprosjekter i 2017 – Arktis 2030

Klima- og miljødepartementet lyser med dette ut tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030 – arktiske miljøvernprosjekter. Prosjekter relatert til hav prioriteres. Søknadsfrist: 15. februar 2017. Les mer.

 

Støtte for klima og skogmidler til sivilt samfunn

Kap. 1482, post 73. Denne ordningen er en del av regjeringens klima- og skogsatsning. Sivilt samfunns betydelige kompetanse og kapasitet på feltet er ansett som en forutsetning for å lykkes med etableringen av mekanismer for redusert avskoging (såkalte Redd-mekanismer). Ordningen søker å ha effekt for to målgrupper; a) sivile samfunnsaktører som arbeider for økt kunnskap og innovative løsninger innenfor feltet redusert avskoging og redusert skogforringelse i utviklingsland, og b) sårbare og utsatte samfunnsgrupper, urfolk, befolkningsgrupper og lokalsamfunn i utviklingsland som lever i skog og av skog.

Les mer om ordningen. (Norad)

Støtte til miljøvernsamarbeid med Russland i 2017

Klima- og miljødepartementet disponerer tilskuddsmidler til støtte for samarbeid med Russland på miljøområdet etter fullmakt fra Utenriksdepartementet. Ordningen skal støtte norsk russlandspolitikk og fremme samarbeid med Russland på prioriterte områder, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse. 

Søknadsfrist 1. februar 2017.

Les mer.