Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskuddsordninger der bare frivillige organisasjoner er søkere

 • Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser
 • Forskjellige organisasjoner og stiftelser
  - Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser innenfor forurensningsområdet
  -Naturfaglige organisasjoner
 • Friluftslivsformål
  - Driftsstøtte til friluftslivsorganisasjoner

Tilskuddsordninger frivillige organisasjoner kan søke på

 • Vannmiljøtiltak
  - Kalking
  - Anadrome laksefisk
  - Generell vannforvaltning
 • Rovvilttiltak
  - Forebyggende tiltak
  - Konfliktdempende tiltak
 • Naturarv og kulturlandskap
  - Tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket
  - Tiltak i prioriterte kulturlandskapsområder
  - Tiltak for ville pollinerende insekter
  - Nasjonale turiststier
 • Truede arter og naturtyper
  - Truede arter
  - Truede naturtyper
 • Fiskeformål
 • Skadelige, fremmede arter
 • Friluftslivsformål
  - Friluftslivsaktivitet
  - Friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 • Opprydding i marin forsøpling
 • Fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap
 • Bygninger og anlegg fra mellomalderen og brannsikring
 • Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet
 • Norsk kulturminnefond - Tilskudd til disposisjon for kulturminnetiltak
 • Reisestøtte til deltagelse for norske frivillige organisasjoner på internasjonale klima- og miljømøter
Til toppen