Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskuddsordninger der bare frivillige organisasjoner er søkere

Tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser 2018

Tilskuddsordninger frivillige organisasjoner kan søke på

 • Vannmiljøtiltak
  - Kalking
  - Anadrome laksefisk
  - Generell vannforvaltning
 • Verdiskaping basert på naturarv
 • Truede arter og naturtyper
 • Fiskeformål
 • Viltformål
 • Friluftslivsaktivitet
 • Friluftsaktivitet for personer med innvandrarbakgrunn
 • Opprydding i marin forsøpling
 • Fredede kulturimnner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap
 • Bygninger og anlegg fra mellomalderen og brannsikring
 • Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet
 • Norsk kulturminnefond - Tilskudd til disposisjon for kulturminnetiltak
 • Den naturlige skolesekken
 • Øremerkede midler til Den naturlige skolesekken
 • Øremerkede midler til tiltak mot fremmede organismer
 • Reisestøtte til deltagelse for norske frivillige organisasjoner, på internasjonale klima- og miljømøter

Elektronisk søknadssenter (Miljødirektoratet)

Til toppen