Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Byutviklings – og byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2019 ut inntil 26,5 millioner kroner som tilskudd til arbeidet med arealtiltak i forpliktende byutviklings- og byvekstavtaler. Ordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner innenfor de 9 største byområdene. Søknadsfrist: 15. mai 2019.

Bakgrunn

Det er startet opp arbeid med revisjon av eksisterende avtaler og forberedende arbeid til nye byvekstavtaler, mellom staten og de 9 største byområdene.  Dette gjelder Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen. På arealsiden er formålet med avtalene en effektiv og forutsigbar oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner og forpliktende samarbeid om utvikling av kollektivknutepunkter med høy arealutnyttelse, samtidig som by- og bokvaliteten ivaretas.  Avtalene skal sørge for en arealbruk som bygger opp under statens investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.

Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal i sin helhet bidra til arbeidet med å utvikle og gjennomføre arealtiltak i byutviklings- og byvekstavtaler.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om støtte til prosjekter som bidrar til å utvikle arealtiltak i byvekstavtalene for de 9 største byområdene, eller til oppfølging av arealtiltak i gjeldende byutviklings- og byvekstavtaler. Det kan også søkes om støtte til prosjekter med relevans for byvekstavtalene i prioriterte vekstområder i tråd med de regionale og interkommunale areal- og transportplanene for de 9 byområdene. Prosjektene skal bidra til nullvekstmålet for personbiltransport, bærekraftig oppfølging av planer og gode helhetsløsninger også over kommunale og fylkeskommunale grenser. 

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner som omfatter områder som er berørt av arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler kan søke om midler.  

Les mer om tilskuddsordningen og hva søknaden skal inneholde i retningslinjene for ordningen.

Til toppen