Byutviklings – og byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2018 ut inntil 23,5 millioner kroner som tilskudd til arbeidet med arealtiltak i forpliktende byutviklings- og byvekstavtaler. Ordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner innenfor de 9 største byområdene. Søknadsfrist: 31. august 2018

Formål

Tilskuddsordningen skal i sin helhet bidra til arbeidet med å utvikle og gjennomføre arealtiltak i forpliktende byutviklings- og byvekstavtaler. Det er startet opp forberedende arbeid til forhandlinger om revisjon av eksisterende, eller inngåelse av nye byvekstavtaler, mellom staten og de 9 største byområdene. Dette gjelder Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen. Formålet med arealtiltak i avtalene er en effektiv og forutsigbar oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner og forpliktende samarbeid om utvikling av kollektivknutepunkter med høy arealutnyttelse, samtidig som by- og bokvaliteten ivaretas. Avtalene skal sørge for en arealbruk som bygger opp under statens investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om støtte til prosjekter som bidrar til arbeidet med å utvikle arealtiltak i byvekstavtalene for de 9 største byområdene, eller til oppfølging av arealtiltak i gjeldende byutviklings- og byvekstavtaler. Det kan også søkes om støtte til prosjekter med relevans for byvekstavtalene i prioriterte vekstområder i tråd med de regionale- og interkommunale areal- og transportplanene for de 9 byområdene. Prosjektene skal bidra til nullvekstmålet for personbiltransport, bærekraftig oppfølging av planer og gode helhetsløsninger også over kommunale og fylkeskommunale grenser. 

Hvem kan søke?

Både kommuner og de 9 fylkeskommunene kan søke, gjerne i samarbeid. Utlysningen retter seg mot de kommunene som er særlig viktige for å nå nullvekstmålet for personbiltransport i de kommende byvekstavtalene, og i oppfølging av eksisterende byutviklings- og byvekstavtaler, og som omfatter områder der det er spesielt viktig med boligbygging ved kollektivknutepunkter og utvikling av tette og attraktive sentre.  Fylkeskommunene kan søke om midler til prosjekter for oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner, der prosjektene er relevante for arbeidet med de kommende  byvekstavtalene og oppfølging av eksisterende byutviklings- og byvekstavtaler.

Les mer om tilskuddsordningen og hva søknaden skal inneholde i retningslinjene for ordningen.

Til toppen