Byutviklings – og byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en tilskuddsordning rettet mot kommuner og fylkeskommuner som skal bidra til å utvikle og gjennomføre arealtiltak i forpliktende byutviklingsavtaler og byvekstavtaler. Ordningen ble i 2017 lyst ut under overskriften "Bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling". Det vil komme en ny utlysning våren 2018.

Formål utlysning 2017

Tilskuddsordningen skal i sin helhet bidra til arbeidet med å utvikle og gjennomføre arealtiltak i forpliktende byutviklingsavtaler (Oslo/Akershus og Trondheimsregionen) og byvekstavtaler (Nord-Jæren og Bergensområdet). Formålet med disse avtalene er å sikre en effektiv og forutsigbar oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner og forpliktende samarbeid om utvikling av kollektivknutepunkter med høy arealutnyttelse, samtidig som by- og bokvaliteten ivaretas. Avtalene skal sørge for en arealbruk som bygger opp under statens investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om støtte til prosjekter som bidrar til arbeidet med å utvikle og gjennomføre forpliktende byutviklingsavtaler og/eller byvekstavtaler for de fire største byområdene, og til å følge opp regionale- og interkommunale areal- og transportplaner. Prosjektene skal bidra til nullvekstmålet for personbiltransport, bærekraftig oppfølging av planer og gode helhetsløsninger også over kommunale og fylkeskommunale grenser.  

Hvem kan søke?

Kommunene og fylkeskommunene som er aktuelle parter i pågående eller forberedende arbeid med byutviklingsavtaler og/eller byvekstavtaler i de fire aktuelle byområdene kan søke, gjerne i samarbeid. Fylkeskommunene kan søke om midler til prosjekter for oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner, der prosjektene er relevante for arbeidet med byutviklingsavtaler og kommende byvekstavtaler. Les mer om tilskuddsordningen og informasjonen om hvem som kan søke, og hva søknaden skal inneholde, i retningslinjene for ordningen.