Retningslinjer for tilskudd til byutviklings- og byvekstavtaler

Bakgrunn

De store byområdene står overfor store utfordringer i arbeidet med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi legger til grunn at det er et grunnleggende premiss at byene og byområdene skal være bærekraftige og attraktive, der det skapes gode rammer og legges til rette for menneskers og næringslivets behov. I bærekraftbegrepet inngår både en sosial, økonomisk og miljømessig dimensjon. Deler av utfordringene må løses i et regionalt perspektiv, andre innenfor et lokalt hverdagslivsperspektiv. Tilskuddsmidlene i denne utlysningen er rettet mot de største byområdene i arbeidet med å utvikle og gjennomføre arealtiltak i forpliktende byutviklings- og byvekstavtaler.

Tilskuddet står omtalt i Prop. 1 S (2017 – 2018) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. kap 590 Planlegging og byutvikling, post 61 Byutviklings- og byvekstavtaler.

Formål

I arbeidet med byvekstavtaler følger en opp målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet). I tillegg skal løsningene som velges bidra til bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil. Byvekstavtalene skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre. Denne tilskuddsordningen har som formål å bidra til en slik arealutvikling i disse byområdene.

I henhold til Prop. 1 S (2017-2018) skal tilskuddsordningen bidra til arbeidet med å utvikle og gjennomføre arealtiltak i forpliktende byutviklings- og byvekstavtaler. Formålet med avtalene på arealsiden er en effektiv og forutsigbar oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner og forpliktende samarbeid om utvikling av kollektivknutepunkter med høy arealutnyttelse, samtidig som by- og bokvaliteten ivaretas. Avtalene skal sørge for en arealbruk som bygger opp under statens investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.

Kriterier for måloppnåelse

En rekke indikatorer vil være relevante for å vurdere måloppnåelse for tilskuddsordningen. Eksempler på dette er om:

 • det kan sannsynliggjøres at det er gjennomført prosjekter som har bidratt positivt til nullvekstmålet for personbiltransport
 • det kan sannsynliggjøres at oppfølging av regionale og interkommunale planer har bidratt i bærekraftig retning
 • det er etablert nye samarbeidsstrukturer mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige aktører 

Hvem kan søke?

I prop 1 S (2017-2018) heter det at "kommuner og fylkeskommuner i områder som er berørt av arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler vil kunne søke om midler. Nærmere innretning på ordningen blir konkretisert i utlysningen." Det er startet opp forberedende arbeid til forhandlinger om revisjon av eksisterende, eller inngåelse av ny byvekstavtale, mellom staten og de 9 største byområdene. Dette gjelder Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen.

Både kommuner og de 9 fylkeskommunene kan søke, gjerne i samarbeid.

Utlysningen retter seg mot de kommunene som er særlig viktige for å nå nullvekstmålet for personbiltransport i de kommende byvekstavtalene, og i oppfølging av eksisterende byutviklings- og byvekstavtaler, og som omfatter områder der det er spesielt viktig med boligbygging ved kollektivknutepunkter og utvikling av tette og attraktive sentre. 

De 9 fylkeskommunene kan søke om midler til prosjekter for oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner, der prosjektene er relevante for arbeidet med de kommende byvekstavtalene og oppfølging av eksisterende byutviklings- og byvekstavtaler.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å ha en dialog med aktuelle tilskuddsmottakere og vil spesielt ta et initiativ overfor fylkeskommunene for å sikre at berørte kommuner gjøres kjent med ordningen.

Tildelingskriterier

I utvelgelsen av prosjekter vil følgende kriterier vektlegges:

 • Prosjekter som bidrar til å realisere boligbygging, fortetting og transformasjon i prioriterte områder ved eksisterende og nye kollektivtransporttraséer og spesielt rundt holdeplasser/stasjoner. Prosjektene skal samtidig sikre bymessighet med høy grad av urbane kvaliteter og med en arealutnyttelse utover det som er typisk.
 • Prosjekter som inngår som verktøy for å følge opp og utvikle prioriterte vekstområder i tråd med regional eller interkommunal plan
 • Overførbarhet; prosjekter skal kunne brukes som eksempel for andre byer og byregioner
 • Samarbeid med næringsliv og andre private aktører, herunder innbyggere
 • Smart bruk av IKT
 • Om prosjektene viser hvordan universell utformingkan inngå

Det kan ikke søkes midler til

 • Det gis ikke støtte til drift, til bedriftsutvikling, direkte til næringsvirksomhet eller til fysiske investeringer.
 • Det kan ikke gis støtte til å dekke kostnader i prosjektet som vil være å betegne som statsstøtte etter EØS-reglene. Slike kostnader vil bli holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget. Egeninnsats regnes i denne sammenhengen som medfinansiering.

Maksimal støttesats og krav om egenandel

Det legges opp til at søkerne skal ha en egenandel i prosjektet. KMD vil i tilskuddsbrevet presisere hva det gis støtte til og innenfor hvilken tidsramme. KMD dekker maksimalt 50 pst av totale midler som brukes på prosjektet slik det defineres i tilskuddsbrevet.

Rapportering og kontroll

Det vil i tilskuddsbrevet bli stilt krav om underveisrapportering, sluttrapportering og dokumentasjon på bruk av midlene. Tilskuddsbrevet vil også presisere hvilke vilkår departementet setter for bruken av midlene og hvilke kontrollaktiviteter som er aktuelle.

Krav til søknader

Søknadene skal være skriftlige og sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, ev. pr mail via postmottak@kmd.dep.no. Merk søknadene KMD40250 Tangen. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.

Søknaden skal inneholde:

 • Hvem som er søker og prosjektansvarlig (kontaktperson oppgis) og eventuelle samarbeidspartnere
 • Prosjektplan med beskrivelse av mål, kunnskapsbehov, milepæler og aktiviteter
 • Budsjett med finansieringsplan, herunder egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører

Søknadsfrist: 31. august 2018

Er søknadene offentlige?

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Departementet gjør denne vurderingen på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring.

Ved spørsmål, kontakt:

Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen: anne-beate.tangen@kmd.dep.no

Utredningsleder Tore Leite: tore.leite@kmd.dep.no 

Til toppen