Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional utviklingskraft - tilskudd

Tilskuddsordningen har som mål at tilskuddsmottakerne skal komme fram til lokalt forankrete strategier og tiltak med utgangpunkt i samhandling mellom byen og omlandet. En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for strategier og tiltak. Søknadsfristen er 22. november 2013.

 

Illustrasjonsfoto små og store hus

 

Illustrasjon Colorbox

Hva kan det søkes om tilskudd til?
Eksempler på støtteverdige aktiviteter:

  • Kunnskapsinnhenting lokalt/regionalt konkret om samspill mellom byen og omlandet. Formålet er  å finne flaskehalser i samspillet mellom byen og omlandet som hindrer regional utvikling.
  • Gjennomføring av nødvendige prosesser i regionen som skal lede fram til valg av prioriterte saksområder som legges til grunn for fase 2.
  • Deltakelse i nettverk med andre deltakerregioner. Slik deltakelse er et vilkår for tilskudd. Prosjektet kan være del av et mer langvarig arbeid.

Hvem kan søke?
Små og mellomstore byer (kommuner), i samarbeid med en eller flere omlandskommuner kan søke.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 31. januar 2014.

Les mer om tilskuddsordningen

Alle søknader må sendes via det elektroniske søknadssystemet

www.regionalforvaltning.no