Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

KMD lyser i 2017 ut inntil 4,5 millioner kroner i tilskudd for å sikre tilstrekkelig lokal kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Målgruppene er lokale og regionale aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Søknadsfrist: 28. mai 2017.

Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er øverste planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Departementet har også ansvar for land- og sjøkartlegging, geodata og eiendomsinformasjon. KMD lyser i 2017 ut omlag 4,5 mill. kr. i tilskudd til prosjekter som kan bidra til å utvikle lokal kompetanse, verktøy og gode eksempler innen plan, kart og geodata. Prosjektene skal bidra til økt effektivitet og kvalitet i lokale og regionale prosesser etter plan- og bygningsloven (pbl). Arbeid på tvers av fagområder skal tilstrebes. Kr. 750.000 fra denne ordningen er øremerket drift av Sekretariatet for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS).

Tilskuddet er omtalt i Prop. 1 S (2016 – 2017) for Kommunal - og moderniseringsdepartementet under kap. 590 "Planlegging og byutvikling", post 81.

Hva kan det søkes midler til?

KMD vil gi støtte til tiltak og prosjekter som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Disse må være planrelatert, enten på det juridiske området, det tekniske området eller fremme gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller. (Se utdyping i retningslinjene.)

Hvem kan søke?

Aktuelle søkere er i hovedsak organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

Det forutsettes at kommunen(e) eller fylkeskommunen bidrar med en betydelig egeninnsats i de tilfellene tiltaket skjer i tett samarbeid med lokale eller regionale myndigheter.

Søknadsfrist: 28. mai 2017

Søknaden bes sendt i form av et elektronisk brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Planavdelingen, postmottak@kmd.dep.no. Nærmere krav til innhold finner du under omtalen av ”Retningslinjer for ordningen