Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

KMD lyser i 2018 ut inntil 3,8 millioner kroner i tilskudd for å sikre tilstrekkelig kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og stiftelser. Søknadsfrist: 15. april 2018.

Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er øverste planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Departementet har også ansvar for land- og sjøkartlegging, geodata og eiendomsinformasjon. KMD utlyser i 2018 inntil 3,8 mill. kr. i tilskudd til prosjekter som kan bidra til å utvikle kompetanse, verktøy og gode eksempler innen plan, kart og geodata. Prosjektene skal bidra til økt effektivitet og kvalitet i lokale og regionale prosesser etter plan- og bygningsloven (pbl). Arbeid på tvers av fagområder skal tilstrebes.  

Tilskuddet er omtalt i Prop. 1 S (2017 – 2018) for Kommunal - og moderniseringsdepartementet under kap. 590 "Planlegging og byutvikling", post 81.

Hva kan det søkes midler til?

KMD vil gi tilskudd til tiltak og prosjekter som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Disse må være planrelatert, enten på det juridiske området, det tekniske området eller fremme gode modeller for prosess og samarbeid. (Se utdyping i retningslinjene.)

Hvem kan søke?

Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

Det forutsettes at kommunen(e) eller fylkeskommunen bidrar med en betydelig egeninnsats i de tilfellene tiltaket skjer i tett samarbeid med lokale eller regionale myndigheter.

Søknadsfrist: 15. april 2018

Søknaden bes sendt i form av et elektronisk brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Planavdelingen, postmottak@kmd.dep.no. Nærmere krav til innhold finner du under omtalen av ”Retningslinjer for ordningen

 

 

Til toppen