Retningslinjer for tilskuddsordningen for lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 3,8 millioner kroner i tilskuddsmidler til tiltak og prosjekter som bidrar til å øke kompetanse, utvikle verktøy og gode eksempler innen planlegging, kart og geodata. Prosjektene skal bidra til økt effektivitet og kvalitet i lokale og regionale prosesser etter plan- og bygningsloven (pbl). Arbeid på tvers av fagområder skal tilstrebes.

Formål

Målet med ordningen er å sikre tilstrekkelig kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven.

Kriterier for måloppnåelse

En rekke kriterier vil være relevante for å vurdere måloppnåelse for tilskuddsordningen. De viktigste er:

 • Økt plankompetanse
 • Økt kvalitet og effektivitet i planarbeidet
 • Verdiskaping basert på allmenn tilgjengelig kartinformasjon og geodata
 • Bærekraftig utvikling 
 • Overføringsverdi til kommuner med tilsvarende utfordringer

Hvem kan søke?

Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

Målgrupper

Målgruppene er lokale eller regionale aktører som er sentrale deltagere i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Målgruppen for ordningen er mangfoldig og vil variere fra prosjekt til prosjekt. Som oftest er søkerne ute etter å øke kompetansen i egne rekker – blant tillitsvalgte, egne medlemmer og egne ansatte. Dette for å styrke egen rolle som aktør i planprosesser i tråd med planlovens intensjoner. I andre tilfeller er hensikten å bidra til å bygge kompetanse hos andre aktører i planprosesser – aktører i søkers eksterne målgruppe. Eksempler på slike kan være lokale eller regionale folkevalgte, det kan være administrative tjenester i det offentlige eller særskilte interessegrupper og virksomheter.

Hva kan det søkes støtte til?

KMD ønsker å støtte tiltak som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som er planrelatert:

 • på det juridiske området (kunnskap om lovens krav, hensyn, muligheter og begrensninger),
 • på det tekniske området (kunnskap om utarbeiding og bruk av bl.a. kart og geodata, samordning plan/byggesak).
 • eller som kan fremme gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller (kunnskap om medvirkning og innflytelse i planprosesser, offentlig/privat samarbeid, partnerskap eller ulike typer avtalefestet oppfølging av planer).

Tildelingskriterier

I tillegg til at kriteriene for måloppnåelse forventes ivaretatt, vil det ved behandlingen av søknadene bli lagt særlig vekt på:

 • Læring i nettverk og partnerskap.
 • Overføringsverdi der erfaringer og metoder skal kunne nyttiggjøres av andre med tilsvarende utfordringer og vilkår.
 • Samarbeid på tvers av fagområder, sektorer, forvaltningsnivåer eller geografiske grenser.

Tiltak med formål innenfor følgende tema er særlig aktuelle i 2018: 

 • Klimautfordringen, herunder flom- og rasrisiko.
 • Attraktive og levende lokalsamfunn for alle, herunder universell utforming og folkehelse.

Tilskuddssatser og krav om egenandel og kostnadsdeling                                                              

Ordningen har en begrenset størrelse. For å tilstrebe en rettferdig fordeling, mellom ulike prosjekter og ulike temaer, vil tilskuddene i snitt ligge i størrelsesorden 200.000 kr. og unntaksvis over 400.000 kr.

Dersom et prosjekt er flerårig, må det legges opp til en etappevis framdrift, der det er mulig å nå minst ett delmål ved budsjettårets slutt. Det forutsettes at kommunen/fylkeskommunen bidrar med en betydelig egeninnsats i de tilfellene tiltaket skjer i tett samarbeid med lokale eller regionale myndigheter.

Dersom en offentlig virksomhet er sentral samarbeidspartner, dekker KMD inntil halvparten av prosjektkostnadene. Er søknadsbeløpet beskjedent, kan departementet avvike fra kravet om kostnadsdeling.

Krav til søknader

Det finnes ingen skjematisk eller elektronisk søknadsmal for denne ordningen. Søknadene skal være skriftlige og anbefales sendt som elektronisk brev til Kommunal- og moderniserings-departementet, via postmottak@kmd.dep.no. Merk søknadene KMD 40148 Koksvik. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon om tiltaket eller om søker (organisasjon, CV, referanser o.likn.)

Søknaden skal inneholde

Prosjektplan med beskrivelse av mål, milepæler og aktiviteter, herunder:

 • Opplysninger om hvem som søker, og hvem som er prosjektansvarlig (kontaktperson(er)) og eventuelle samarbeidspartnere.
 • Budsjett med finansieringsplan, og omtale av egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører.
 • Forpliktelser knyttet til egeninnsats og annen ekstern finansiering må kunne dokumenteres i søknaden.
 • Informasjon om prosjektet/tiltaket er en oppfølging av noe som allerede er i gang og/eller tidligere har fått tilskudd fra KMD eller annet offentlig organ.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 15. april 2018  

Søknadene vil bli behandlet samlet etter fristens utløp. Søker må være tilgjengelig for løpende kontakt om faglige eller administrative spørsmål knyttet til søknaden fra fristens utløp og ut juni måned . En samlet oversikt over utfallet vil bli publisert og sendt samtlige søkere elektronisk innen 1. juli i år. Endelig svarbrev med vilkår for tilskuddet kan forventes innen 15. september.

Rapportering og kontroll

Tilskuddsmottaker skal skrive en prosjektrapport som redegjør for hvilke resultater prosjektet har oppnådd. Vedkommende skal også sende inn et prosjektregnskap som viser budsjett, regnskap og finansieringskilder. Frist for innsendelse av prosjektrapport vil framgå av KMDs svarbrev.

Departementet tar utgangspunkt i innsendte rapporter og vurderer dokumenterte resultater opp mot kriteriene for henholdsvis tildeling og måloppnåelse. Rapportene skal omtale både kvantifiserbare data, og en egenvurdering av i hvilken grad tiltaket har hatt betydning for målgruppens kompetanse eller verdiskaping. 

Er søknadene offentlige?

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Departementet gjør denne vurderingen på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring.

Ved spørsmål, kontakt:

Seniorrådgiver Espen Koksvik, tlf. 22 24 58 22. E-post: eko@kmd.dep.no

Til toppen