Retningslinjer for tilskuddsordningen for lokal kompetanse innen plan, kart og geodata

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 4,5 millioner kroner i tilskuddsmidler til tiltak og prosjekter som bidrar til å øke lokal kompetanse, utvikle verktøy og gode eksempler innen planlegging, kart og geodata. Prosjektene skal bidra til økt effektivitet og kvalitet i lokale og regionale prosesser etter plan- og bygningsloven (pbl). Arbeid på tvers av fagområder skal tilstrebes.

Formål

Målet med ordningen er å sikre tilstrekkelig lokal kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven.

Kriterier for måloppnåelse

 • Økt plankompetanse
 • Økt kvalitet og effektivitet i planarbeidet
 • Verdiskaping basert på allmenn tilgjengelig kartinformasjon og geodata
 • Bærekraftig utvikling lokalt
 • Overføringsverdi til kommuner med like utfordringer

Kriterier for måloppnåelse knyttet til det øremerkede tilskuddet til Sekretariatet for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS)

 • Antall gjennomførte deltakere på ulike aktiviteter
 • Antall beståtte eksamener i samfunnsplanlegging
 • Antall deltakere på arrangementene og aktivitetene
 • Resultater av ulike evalueringer knyttet til kompetanse i samfunnsplanlegging

Hvem kan søke?

Aktuelle søkere er i hovedsak organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

Målgrupper

Målgruppene er lokale aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Målgruppen for ordningen er mangfoldig og vil variere noe fra prosjekt til prosjekt. Som oftest er søkerne ute etter å øke kompetansen i egne rekker – blant tillitsvalgte, egne medlemmer og egne ansatte. Dette for å styrke egen rolle som aktør i planprosesser i tråd med planlovens intensjoner. I andre tilfeller er hensikten å bidra til å bygge kompetanse hos aktører i lokale planprosesser – aktører i søkers eksterne målgruppe. Eksempler på slike kan være lokale eller regionale folkevalgte, det kan være administrative tjenester i det offentlige eller særskilte interessegrupper.

Hva kan det søkes støtte til?

KMD vil støtte tiltak som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som:

Er planrelatert:

 • på det juridiske området (kunnskap om lovens krav, hensyn, muligheter og begrensninger),
 • på det tekniske området (kunnskap om utarbeiding og bruk av bl.a. kart og geodata, samordning plan/byggesak).
 • eller som kan fremme gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller (kunnskap om medvirkning og innflytelse i planprosesser, offentlig/privat samarbeid, partnerskap eller ulike typer avtalefestet oppfølging av planer).

Utvikler lokal eller regional kompetanse der en ser planlegging i sammenheng med

 • Klimautfordringen, herunder flom- og rasrisiko, eller
 • Attraktive og levende lokalsamfunn for alle, herunder universell utforming og folkehelse.

Tildelingskriterier

Prosjekter og tiltak som kvalifiserer til støtte skal redegjøre for aktiviteter som oppfyller minst to av følgende kriterier

 • Bidra til økt plankompetanse.
 • Bidra til økt kvalitet og effektivitet i planarbeidet
 • Verdiskapning basert på allment tilgjengelig kartinfo og geodata
 • Overføringsverdi der erfaringer og metoder skal kunne nyttiggjøres av andre med tilsvarende utfordringer og vilkår.
 • Samarbeid på tvers av fagområder, sektorer, forvaltningsnivåer eller geografiske grenser.

Tilskuddssatser og krav om egenandel og kostnadsdeling                                                              

Ordningen har en begrenset størrelse. For å tilstrebe en rettferdig fordeling, mellom ulike prosjekter og ulike temaer, vil tilskuddene i snitt ligge i størrelsesorden 200.000 kr. og unntaksvis over 400.000 kr.

Dersom et prosjekt er flerårig, må det legges opp til en etappevis framdrift, der det er mulig å nå minst ett delmål ved budsjettårets slutt. Det forutsettes at kommune/ fylkeskommunen bidrar med en betydelig egeninnsats i de tilfellene tiltaket skjer i tett samarbeid med lokale eller regionale myndigheter.

Dersom en offentlig virksomhet er sentral samarbeidspartner, dekker KMD inntil halvparten av prosjektkostnadene. Er søknadsbeløpet beskjedent, kan departementet avvike fra kravet om kostnadsdeling.

Krav til søknader

Det finnes ingen skjematisk eller elektronisk søknadsmal for denne ordningen. Søknadene skal være skriftlige og anbefales sendt som elektronisk brev til Kommunal- og moderniserings-departementet, via postmottak@kmd.dep.no. Merk søknadene KMD 40148 Koksvik. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon om tiltaket eller om søker (organisasjon, CV, referanser o.likn.)

Søknaden skal inneholde

Prosjektplan med beskrivelse av mål, kunnskapsbehov, milepæler og aktiviteter, herunder

 • Opplysninger om hvem som søker og prosjektansvarlig (kontaktperson oppgis) og eventuelle samarbeidspartnere.
 • Budsjett med finansieringsplan og omtale av egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører.
 • Informasjon om prosjektet/tiltaket er en oppfølging av noe som allerede er i gang og/eller tidligere har fått tilskudd fra KMD.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 28. mai 2017.

Søknadene vil bli behandlet samlet etter fristens utløp. Endelig svar kan forventes innen 1. september i år.

Rapportering og kontroll

Tilskuddsmottaker skal skrive en prosjektrapport som redegjør for hvilke resultater prosjektet har oppnådd. Vedkommende skal også sende inn et prosjektregnskap som viser budsjett, regnskap og finansieringskilder. Tilskuddsmottaker må være tilgjengelig for løpende kontakt om faglige eller administrative spørsmål knyttet til søknaden fra fristens utløp og inntil 3 måneder etter avlevert rapport fra tiltaket. Frist for innsendelse av prosjektrapport vil framgå av KMDs tilskuddsbrev.

Er søknadene offentlige?

All skriftlig korrespondanse med departementet er i utgangspunktet offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Departementet gjør denne vurderingen på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring.

Ved spørsmål, kontakt:

Seniorrådgiver Espen Koksvik, tlf. 22 24 58 22. E-post: eko@kmd.dep.no