Retningslinjer for nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling - LUK

I statsbudsjettet for 2014 er det avsatt 30 millioner kroner til LUK- satsingen. Fylkeskommunene er tilsagnsmottagere etter søknad årlig.

Søknadsbehandling
Fylkeskommunene må sende departementet oppdaterte planer for satsingen inklusiv budsjett og en søknad om videre midler til LUK – satsingen. 

Fristen er satt til 1.3.2014.
For å tydeliggjøre innholdet i satsingen og bidra til at alle relevante opplysninger kommer med i søknaden, skal eget søknadsskjema benyttes.

De nasjonale resultatmålene for satsingen er:

  • Flere kommuner er sterke utviklingsaktører og arbeider kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn.
  • Initiativ fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner er godt integrerte i utviklingsarbeidet.
  • Fylkeskommunene har bedre kapasitet og kompetanse til å styrke arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene.
  • Fylkeskommunene har oversikt over aktuelle utviklingsprogram og kan samordne faglig og økonomisk støtte til kommunene.
  • Utnyttingen av virkemiddel til lokale utviklingstiltak er mer effektiv.

Tildeling av tilskudd vurderes opp mot følgende kriterier:

1.   I hvilken grad tilskudd som søkes er egnet til å nå resultatmålene i satsingen.

2.   I hvilken grad tilskuddet bidrar til oppbygging av kompetanse og utvikling av arbeidsmetoder innen et eller flere av disse områdene:

a)     Utvikling av samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner for å utvikle felles plangrunnlag, kommuneplanens samfunnsdel i kommunene eller annen regional/lokal utviklingsplanlegging.

b)     Utvikling av arbeidsformer for mobilisering av innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner i kommunene

c)     Utvikling av arbeidsformer og metodikk for samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner.

d)     Utvikling av arbeidsformer og metodikk mellom kommuner, (partnerskapsavtaler, regionråd, interkommunalt samarbeid etc.)

e)     Utvikling og bruk av konkrete verktøy for å drive prosesser og gjennomføre utviklingstiltak i kommunene

3.  Tilskuddet kan brukes til

a)     Å støtte opp under utviklingsarbeid i samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner/regionråd/partnerskap.

b)     Støtte til prosjektleder, andre stillingsressurser både i fylker og kommuner, både i fylker og kommuner for å øke kapasiteten for å styrke kommunenes utviklingsarbeid.

c)     Samlinger, utviklingsverksteder, nettverksarbeid med fylkeskommunene og kommunene/regionrådene.

4.  Tilskuddet skal ikke brukes til

a)     Faste driftskostnader i virksomheter eller organisasjoner

Investeringer i fysiske installasjoner (bygninger, veier, torg etc.)