Søknadsskjema for LUK

 

Skjemaet finnes også på KRDs hjemmeside www.regjeringen.no/luk                                         VEDLEGG 1


Søknadsskjema for LUK satsingen 2013. Søknadsfrist: 1. mars 2013.

 

 

1. Fylkeskommune

 2. Navn på satsingen3. Søkes det om

a)      Nye tiltak/aktivitet/prosjekt JA      NEI

b)      Videreføring av tiltak/aktivitet/prosjekt   JA      NEI4. Søknadsbeløp:

 

5. Hva er hovedmål  og delmål for satsingen?

 

6. Hva slags spesifikke resultatindikatorer er utarbeidet for å vise måloppnåelse?

 

7. Hvem er målgrupper for satsingen?8. Gi en kort omtale av tiltak/aktivitet/ prosjekt.  Maks 500 ord. Forsøk å være så operativ og konkret som mulig.

 

 

9. Hvilken forankring har satsingen i kommunene og andre samarbeidsparter

 

10. Hvor geografisk konsentrert vil prosjektet ha effekt? (sett x)

a)      Helt lokal effekt

b)      Effekten kommer innen flere kommuner i regionen

c)      Effekten kommer i hele fylket

d)     Vet ikke/ikke relevant

11. Gi en kort omtale over hvordan arbeidet eventuelt er tenkt videreført etter satsingens slutt. Maks 250 ord.

 

12. Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret. Flere svar er mulig).

a)      Stabilisere eller øke befolkningen

b)      Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser

c)      Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer

d)     Økt innovasjon eller innovasjonsevne

e)      Økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen

f)       Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og bredbånd)

g)      Styrke regionale sentra

h)      Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringsvalg for bedrifter?

i)        Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål?