Prosjektskjønn

Innenfor skjønnsrammen til kommunen settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. Kommuner, fylkeskommuner, KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

Kommunal- og regionaldepartementet setter av tilskuddsmidler innenfor skjønnsrammen til kommunen, til prosjektskjønn.

Hva kan det søkes om tilskudd til?
Det kan søkes om tilskudd til til utviklings- og fornyingsprosjekter i kommuner og fylkeskommuner. Tilskudd skal gå til prosjekter som har overføringsverdi til andre kommuner og fylkeskommuner, og hvor et opplegg for erfaringsspredning inngår i prosjektet.

Hvem kan søke?
Kommuner, fylkeskommuner, KS og andre departementer kan søke om tilskudd. 

Søknadsfrist
Ingen søknadsfrist.

Les mer om tilskuddsordningen i kommuneproposisjonens kapittel 10