Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen

Forsøksordningen skal styrke kommunenes førstelinjetjeneste og utøvelse av myndighet i utmarksforvaltningen. Målsettingen er at prosjektene som får tilskudd skal gi økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag. Siste utlysning var i 2017. Det blir ikke en ny utlysning. Prosjektene avsluttes i 2019.

Retningslinjer for tilskudd til forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen

Ordningen er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. april 2016 med hjemmel i Prop. 1 S (2015–2016) Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet setter i gang en forsøksordning for kommunene, der ulike forenklingstiltak innen utmarksforvaltningen skal prøves ut i praksis. Målet er å skaffe erfaringer som gir grunnlag for å iverksette varige forenklingstiltak.

Formålet med tilskuddsordningen

Ordningen skal styrke kommunenes førstelinjetjeneste og utøvelse av myndighet i utmarksforvaltningen. Den kommunale førstelinjetjenesten er den delen av det offentlige tjenesteapparatet som innbyggere, næringsliv og andre offentlige virksomheter tar kontakt med for å få løst en offentlig tjeneste som kommunene har ansvar for. Prosjektene som får tilskudd skal gi økt verdiskaping basert på utmarkas ressursgrunnlag.

Prosjektene skal skaffe erfaringer som gir grunnlag for varige forenklingstiltak i utmarksforvaltningen.

Kriterier for måloppnåelse

Det vil bli bedt om rapportering på følgende:

  • Redusert byråkrati, at kommunen forenkler og bruker mindre ressurser og at tiltakshaver får svar fortere, og at det blir færre innsigelser.
  • Mer effektivt samarbeid mellom aktører i utmarksforvaltningen (kvalitativ vurdering).
  • Mer kunnskap om muligheter og begrensninger knyttet til verdiskaping basert på utmarksressurser i kommunen (blant politikere og administrativt ansatte).
  • Kommunen har en mer enhetlig saksbehandling i utmarkssaker.

Utbetaling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utbetaler tilskuddet i inntil tre omganger. 

  • For å motta en delutbetaling må prosjekteier sende inn en utbetalingsanmodning. I tillegg skal det sendes inn dokumentasjon av faktiske utgifter til KMD. Delutbetalinger vil skje på etterskudd og kan maksimalt utgjøre 75% av tilskuddet det er gitt tilsagn om.
  • Resterende beløp kan utbetales når prosjektaktiviteten i sin helhet er fullført, KMD har mottatt en utbetalingsanmodning fra prosjekteier, utgiftene til prosjektet er dokumentert i et regnskap godkjent av kommunerevisor og KMD har mottatt en sluttrapport som inneholder en oversikt over måloppnåelse. KMD kan holde tilbake avsluttende utbetaling dersom det er uklart om prosjekteier har overholdt vilkårene for tilskuddet og/eller avkorte avsluttende utbetaling dersom faktiske utgifter viser seg å være lavere enn budsjettert.
  • Prosjektet må være avsluttet slik at siste utbetaling fra departementet kan gjøres senest 1. desember 2019.

Prosjekteier har ansvar på vegne av eventuelle prosjektdeltakere. Det gjelder også det finansielle ansvaret.

Rapportering på bruken av midler, oppfølging og kontroll

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan kontrollere at tilskuddet til prosjektene er brukt henhold til forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd.

Det skal føres spesifisert prosjektregnskap for arbeidet. Regnskapet skal settes opp slik at utgiftene kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Tilskuddsmidler som departementet har utbetalt kan bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis dersom departementet finner brudd på vilkårene.

  • Prosjekteier skal levere årsrapport innen 31. mars hvert år til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på [email protected]. KMD sender ut mal for årsrapporten ved prosjekttildeling.
  • Ved prosjektets avslutning skal det leveres en sluttrapport med sluttregnskap som er godkjent av kommunerevisor.
  • Prosjekteiere forventes å delta i forum der erfaringer fra prosjektet blir formidlet til andre kommuner og relevante aktører.

Erfaringene med arbeidet skal oppsummeres av prosjekteier, og vil bli vurdert av KMD.

Til toppen