Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til innovasjonsstudium for kommunesektoren

Retningslinjer fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 28.5. 2013 i henhold til § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring. Retningslinjene trer i kraft fra samme dato.

1) Mål 
Målet med tilskuddet er etablering av et innovasjonsstudium for kommunesektoren. Studiet skal bidra til utvikling og spredning av kunnskap om innovasjonsprosesser i kommunesektoren.

Tilskuddet skal bidra til å dekke utvikling og etablering, og vil kun gis for ett år.

2) Kriterier for måloppnåelse

  • Gjennomført undervisning og antall uteksaminerte studenter i henhold til studieplan/søknad.

Departementet vil legge rapporteringen i hht pkt. 8) til grunn for vurdering av måloppnåelse.

3) Målgruppe 
Målgruppen for studiet er ansatte, ledere eller folkevalgte i kommunesektoren.

4) Hvem kan søke
Høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om tilskudd til etablering eller utvikling av et innovasjonsstudium for kommunesektoren.

Om det er et samarbeid mellom flere høyere utdanningsinstitusjoner skal en virksomhet søke på vegne av de andre. Denne virksomheten er ansvarlig økonomisk og administrativt overfor departementet, og har ansvar for gjennomføringen av studiet. For at samarbeidende aktører skal kunne søke må det være et formalisert samarbeid.

5) Hva det kan søkes tilskudd til og begrensninger 
Det kan søkes om tilskudd til etablering av studietilbud. Tilskuddet vil bli gitt som et engangstilskudd. Tilskuddet vil bli gitt kun for 2014.

6) Hvilke kriterier legges til grunn ved utvelgelsen?
Det vil bli foretatt en helhetlig vurdering av søknadene, der departementet legger vekt på følgende kriterier:

  • Kvaliteten på innholdet i planen for studiet og beskrivelsen av undervisningsopplegget, herunder fagmiljøets sammensetning
  • Studiets relevans for kommunesektoren
  • I hvilken grad studiet legger opp til å gi studentene praktisk kunnskap om innovasjonsprosesser, og kan ventes å gi studentene kompetanse i aktivt å delta i innovasjonsprosesser i egen kommune
  • I hvilken grad det gis mulighet til deltakelse fra kommuner over hele landet
  • Planer for formidling til andre utdanningsmiljøer og omverdenen generelt

7) Tilskuddsutmåling og -utbetaling 
Kommunal- og regionaldepartementet fastsetter tilskuddsbeløpets størrelse. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant. Innvilget tilskudd utbetales til aktøren som fremsatte søknaden. Tilskuddet utbetales i to terminer, 50 pst tidlig i 2014, og 50 pst etter at første halvårsrapport er mottatt.

Tilskuddsmottaker skal rapportere på bruken av midlene jf. pkt 11).

Riksrevisjonen, Kommunal- og regionaldepartementet eller de departementet bemyndiger, kan kreve informasjon fra tilskuddsmottaker og iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. Dette er i samsvar med Bevilgningsreglementets § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12. Støttemottaker har plikt til å oppgi de opplysningene som Riksrevisjonen, departementet, eller andre som departementet har delegert myndighet til, forlanger.

8) Oppfølging og kontroll 
Tilskuddsmottaker skal sende rapport til departementet hvert halvår. Frist for innsendelse av rapport per 30.6.2014, er 31.8. 2014. Frist for innsendelse av rapport per 31.12.2014, er 28.2.2015. Rapportene skal inneholde en enkel regnskapsrapport, omtale av bruken av midlene, aktiviteter og oppnådde resultat så langt.

Dersom virksomheten driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelse vist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom virksomheten uaktsomt eller forsettlig har gitt opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlaget for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller avkortes.

9) Søknad 
Søknaden skal inneholde en plan for studiet og en beskrivelse av undervisningsopplegget.

Søknadene skal være skriftlige, merkes ”Innovasjonsstudium” og sendes postmottak@krd.dep.no eller Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Frist for søknad er 21. juni 2013. For sent levert søknad vil bli avvist.

10) Innsynsrett og klage 
Søker har rett til å se dokumenter i saken (partsoffentlighet) jf. Forvaltningslova § 18. Det kan klages på vedtaket til Kongen i statsråd, jf. Forvaltningslova § 28 andre ledd. Klage sendes Kommunal- og regionaldepartementet innen tre uker fra det tidspunkt beskjed om vedtaket har kommet fram til søker, jf. Forvaltningslova §§ 29 og 32.

11) Administrasjon/tilskuddsforvaltning 
Vedtak om tilskudd fattes av Kommunal- og regionaldepartementet.

12) Kunngjøring av ordningen
Kommunal- og regionaldepartementet skal kunngjøre tilskuddsordningen på departementets nettsider, og ev. på andre egnede måter for å nå potensielle søkere.

13) Evaluering
Departementet vil ut fra risiko og vesentlighet vurdere behovet for evaluering av ordningen.

14) Hvem kan kontaktes ved spørsmål?

  • Seniorrådgiver Helga Aanderaa 22 24 71 50
  • Fungerende avdelingsdirektør Alexander Wiken Lange 22 24 72 44