Tilskudd til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer to tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter.

Tilskudd til nasjonale minoriteter – statsbudsjettets kap 567 post 70

Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter skal bidra til å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering. Nasjonale minoriteter i Norge er gruppene jøder, skogfinner, romanifolk/tatere, kvener/norskfinner og rom (sigøynere).

Tilskudd over ordningen gis fortrinnsvis som driftstilskudd til organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene, men også som prosjektstøtte til ulike prosjekter som formidler kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, dokumenterer diskriminering og til holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

Budsjettposten Tilskudd til nasjonale minoriteter er i regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 på 7,293 millioner kroner.

Søknad om driftstilskudd

Søknad om prosjektstøtte

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskudd i 2018 er 10. januar og 1. mai 2018.

En forutsetning for å behandle tilskudd per søknadsfristen 1. mai er at det er midler igjen på tilskuddsposten.

Søknadsskjema, med eventuelle vedlegg, sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no

Rapportering 

Driftstilskudd:

Prosjekttilskudd:
Det er ikke egne skjema for rapportering på prosjektstøtte. Kravene til rapportering går fram av tilskuddsbrevet og regelverket for prosjektstøtte.

Fordeling av midler

Til toppen