Tilskudd til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerer to tilskuddsordninger til nasjonale minoriteter.

Tilskudd til nasjonale minoriteter – statsbudsjettets kap 567 post 70

Tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter skal bidra til å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering. Nasjonale minoriteter i Norge er gruppene jøder, skogfinner, romanifolk/tatere, kvener/norskfinner og rom (sigøynere).

Tilskudd over ordningen gis fortrinnsvis som driftsstøtte til organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene, men også som prosjektstøtte til ulike prosjekter som formidler kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, dokumenterer diskriminering og til holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

Budsjettposten Tilskudd til nasjonale minoriteter er i regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 på 7,199 millioner kroner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskudd i 2018 er foreløpig ikke fastsatt.

Søknad

Vennligst bruk søknadsskjemaene under.

Søknadsskjema, med eventuelle vedlegg, sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no

Rapportering

Krav til rapportering framgår av tilskuddsbrevet.

Fordeling av midler