Digihjelpen - Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2017 ut engangsstøtte på til sammen 3 millioner kroner til tiltak for å etablere et kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse. Søknadsfrist: 13. oktober 2017.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om intensjonsavtalen mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 30. juni 2016 der hovedmålet er å opprette et kommunalt veiledningstilbud som kan bidra til å realisere regjeringens og KS' ambisjon om å gi alle innbyggere et reelt digitalt førstevalg.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for veiledning og opplæring i digitale verktøy og digitale tjenester blant de med lav digital kompetanse. Ordningen er avgrenset til de kommuner som per i dag ikke har et slikt tilbud til sine innbyggere.

Bakgrunn

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle digital forvaltning, og nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Digidel-programmet (http://www.digidel.no) ble opprettet i 2015 som et toårig program for å øke den digitale deltakelse hos innbyggerne i Norge via samarbeid mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner. Ressursene fra Digidel skal videreføres, og videreutvikles, av Kompetanse Norge fra 1.1.2018, slik at de kan fortsette å være sentrale kunnskapsressurser for kurs- og opplæringsansvarlige, inkludert de kommunale veiledningstilbudene.

Ved hjelp av et engangstilskudd på 3 millioner kroner ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet å bidra til at kommuner som per i dag ikke har et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for innbyggere, skal få mulighet til å etablere dette. Med veiledningstilbud menes et lavterskeltilbud til kommunens innbyggerne der de kan få enkel hjelp og opplæring i bruk av digitale verktøy og digitale tjenester.

Det forutsettes at det kommunale veiledningstilbudet bruker tilgjengelige ressurser som er utviklet av Digidel-programmet.

Mål for ordningen

Tilskuddordningen skal bidra til at kommuner som per i dag ikke har eksisterende tilbud oppretter et veiledningstilbud til innbyggere med lav digital kompetanse.

Målgruppe

Kommuner som har behov for å bygge opp nødvendig kompetanse internt i egen virksomhet for å kunne tilby enkel digital veiledning til innbyggerne.

Vurderinger av måloppnåelse

Kriterier for måloppnåelse:

 • At kommunen har startet etablering, eller har en konkret plan om etablering, av et veiledningstilbud til innbyggerne innen sommeren 2018.
 • At veiledningstilbudet inngår som et permanent tilbud i kommunens organisasjon også etter 2018.
 • At de som skal veilede innbyggerne har nødvendig kompetanse til å kunne veilede eller tilby opplæring innen grunnleggende digital kompetanse.
  • At kontakt med statlige etater med publikumsrettede tjenester er opprettet.
  • At kontakt med aktuelle frivillige organisasjoner er opprettet. Ulike frivillige organisasjoner kan bidra til både rekruttering av brukere som trenger veiledning og de kan også bistå ved slik veiledning.

Hvem kan søke?

Kommuner som per i dag ikke har et eksisterende tilbud om veiledning av innbyggerne innen digital kompetanse og som  planlegger etablering av en slik tjeneste som kan bidra til måloppnåelsen i punkt 3) og som følger intensjonsavtalen mellom KMD og KS.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes tilskudd til:

 • tiltak som bidrar til å bygge opp nødvendig kompetanse internt i egen virksomhet for å kunne tilby digital veiledning til innbyggerne.
 • nettverksbygging mellom aktører som er nødvendige for å kunne etablere det kommunale veiledningstilbudet f.eks. konferanse- eller reiseutgifter.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Investeringer
 • Ordinær drift av organisasjonen
 • Forskning og utviklingstiltak
 • Tiltak som har næringsmessig virksomhet som mål
 • Utvikling av nye opplæringsressurser

Søknadsbeløp

Det kan søkes om et engangstilskudd på maksimalt 200.000 kroner.

Tildelingskriterier

Tilgjengelige midler vil bli fordelt på grunnlag av følgende vurderinger:

 • Søkerens begrunnelse for behovet for støtte til etablering av et kommunalt veiledningstilbud.
 • Plan for etablering av veiledningstilbudet som senest kan iverksettes innen 30. juni 2018.
 • Søker kan dokumentere at etablering av tilbudet er forankret i administrativ og/eller politisk ledelse.

 Søknadsfrist
 
Fredag 13. oktober 2017 innen kl. 24.00. KMD vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp. Endelig tildeling av tilskudd vil bli offentliggjort på departementets nettsider.

Oppfølging og kontroll
 
Tilskuddsbeløpet skal brukes i tråd med søknaden og vil bli utbetalt etter at departementet har mottatt akseptbrev med nødvendige opplysninger som konto- og organisasjonsnummer. Utbetaling av tilskudd vil skje innen 25. desember 2017 og det gis en frist innen 31.12 2018 på å gjennomføre tiltaket, med rapporteringsfrist innen 2 måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Det skal framlegges bekreftelse på at midlene er brukt i henhold til formålet. Ubrukte midler (herunder midler som er ikke brukt i henhold til formålet eller at utgiftene er lavere enn antatt) kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.

Hvordan søke?

Alle søknader skal sendes elektronisk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Følg lenken for å gå til søknadsskjemaet. Søknaden må være mottatt av departementet senest kl. 24.00 fredag 13. oktober 2017.

Søknader som ikke er sendt via departementets elektroniske søknadsskjema eller som kommer inn etter fristen vil bli avvist.

Det vil bli opplyst om rutiner for klageadgang når tildelingen av tilskuddet offentliggjøres på departementets nettsider.