Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse – Digihjelpen 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om regjeringens og KS' ambisjon om å gi alle innbyggere et reelt digitalt førstevalg. Målsettingen er at alle landets kommuner skal etablere et fast lavterskel veiledningstilbud til sine innbyggere innen grunnleggende digital kompetanse.

Les mer om arbeidet med Digihjelpen på nettsidene til KS

Tilskuddsordningen skal legge til rette for at det finnes et lokalt (kommunalt) tilbud om veiledning og opplæring i digitale verktøy og digitale tjenester for innbyggere med lav digital kompetanse.

Tilskuddsordningen er avgrenset til kommuner som per i dag ikke har et slikt tilbud til sine innbyggere.

Fem millioner kroner til kommuner som vil gi digital hjelp til innbyggerne (pressemelding 26.11.19)

Bakgrunn

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ligge i front internasjonalt i å utvikle digital forvaltning, og nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Videre er det viktig at alle innbyggere kan delta i det digitaliserte samfunnet på lik linje. Dette vil styrke demokratiet.

KS har publisert en netthåndbok som en hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle et fast veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her kan den ansvarlige i kommunen finne  tips og råd om etablering av utvikling av et kommunalt veiledningstilbud, se www.digihjelpen.no.

Hva er et Digihjelpen-tilbud?

Et Digihjelpen-tilbud skal være et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen (for eksempel i bibliotek eller servicesenter), hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan komme og få veiledning slik at de kan heve sin grunnleggende digital kompetanse og de kan få hjelp til å benytte ulike digitale tjenester. I de to boksene under har vi oppsummert overordnet hvilke temaer det er relevant at Digihjelpen-tilbudet dekker, og hva som bør være et minimumsinnhold i et slikt tilbud.

Digihjelpen-tilbudet

Digihjelpen-tilbudet bør kunne gi veiledning innenfor følgende temaer innen grunnleggende digitale ferdigheter som man finner hos Kompetanse Norge på www.digidel.no:

 • Bruk av nettbrett, smarttelefon eller datamaskin for å komme på internett
 • Lære å bruke e-post
 • Lære å bruke nettbrett
 • Lære å logge inn på offentlige tjenester som krever bruk av MinID eller BankID.
 • Bruk av sentrale kommunale digitale tjenester.
 • Bruk av sentrale statlige digitale tjenester, som NAV og Skatteetaten.

Minimumsinnhold i Digihjelpen-tilbudet

Basert på erfaringer fra kommuner som allerede har utviklet et kommunalt veiledningstilbud er anbefalingen at det kommunale veiledningstilbudet som et minimum bør bestå av:

 • Et fysisk sted som følger kravene til universell utforming og hvor innbyggere kan henvende seg for drop-in hjelp eller avtalt tid for veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester.
 • Ansatt(e) med digital kompetanse, kunnskap og veiledningserfaring i bruk av digitale verktøy og offentlige tjenester på et grunnleggende nivå.

1. Formålet med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at kommuner som per i dag ikke har et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for innbyggere, skal få en mulighet til å etablere dette. Med veiledningstilbud menes her et lavterskeltilbud til kommunens innbyggere der de kan få enkel hjelp og opplæring i bruk av digitale verktøy og digitale tjenester.

Det forutsettes at det kommunale veiledningstilbudet bruker tilgjengelige opplæringsressurser som finnes hos Kompetanse Norge på Digidel-sidene, www.digidel.no.

2. Målgruppe

Kommuner som i dag ikke har et fast veiledningstilbud og som har særskilte behov for bistand til å etablere eller utvikle et fast digitalt veiledningstilbud til sine innbyggere.

3. Vurderinger for tildeling av tilskudd

Kommuner som trenger særskilt bistand til å etablere, eller utvikle, et fast digitalt veiledningstilbud til sine innbyggere kan søke om tilskudd til følgende formål:

 • Øke veiledningspersonellets grunnleggende digitale eller pedagogiske kompetanse.
 • Utarbeide og produsere materiell som kommunen kan benytte i markedsføringen av tilbudet til innbyggerne (f.eks. flyers, roll-ups).
 • Tilrettelegging og utbedring av teknisk areal for veiledningstilbud (rullestolrampe etc.).
 • Teknisk utstyr som kan bidra til at veiledningstilbudet blir lettere tilgjengelig for brukerne (f. eks. universell utforming, leselist for svaksynte/blinde, bedre nettilgang).

Hvis det allerede finnes aktører som tilbyr grunnleggende digital opplæring i kommunen (f. eks. Seniornett, Pensjonistforbundet, Frivilligsentral, Røde Kors) kan det være formålstjenlig med et samarbeid og koordinering av aktivitetene. Et slikt samarbeid vil derfor bli tillagt vekt ved vurderingen av tildelingen.

4. Krav til måloppnåelse

 • Kommunen skal ha en konkret gjennomføringsplan, og ha startet etableringen av et fast veiledningstilbud til innbyggerne innen 31. desember 2020.
 • De som skal veilede innbyggerne skal ha den nødvendige kompetansen til å kunne gi veiledning og opplæring som er i tråd med Kompetanse Norges mål for grunnleggende digital kompetanse.
 • Kommuner som mottar tilskudd forplikter seg til å dele erfaringer og resultater fra arbeidet med KS Digihjelpen og KMD.
 • Kommunen skal rapportere inn kontaktinformasjon om tilbudet til KS Digihjelpen slik at dette kan legges inn i deres oversiktskart over veiledningstilbud i kommunene

5. Hvem kan søke

Kommuner som per i dag ikke har et eksisterende fast veiledningstilbud innen digital kompetanse, men som planlegger etablering av en slik tjeneste.  Etableringen forutsettes å kunne bidra til måloppnåelsen som beskrevet ovenfor.

6. Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

 • Investeringer som kommunen selv må stå ansvarlig for (f. eks. investering til PC, nettbrett, printer, kontorstoler mv.). Det kan gjøres unntak dersom investeringene gjelder universell utforming av lokalet og bedre nettilgang som omtalt ovenfor.
 • Ordinær drift av organisasjonen som lønn, husleie, strøm etc.
 • Tiltak som har næringsmessig virksomhet som mål
 • Utvikling av nye opplæringsressurser, med mindre dette er initiert i et samarbeid med KS Digihjelpen og Digidel hos Kompetanse Norge.

7. Søknadsbeløp

Den enkelte kommune kan søke om et engangstilskudd til gjennomføring av større prosjekter på inntil 500.000 kroner.

8. Tildelingskriterier

Tilgjengelige midler vil bli fordelt på grunnlag av følgende vurderinger:

 • Søkerens begrunnelse for behovet for at kommunen trenger særskilt støtte til etablering av et digitalt veiledningstilbud.
 • Beskrivelse og plan for eventuell tilrettelegging/utbedring av teknisk areal for veiledningstilbudet.
 • Beskrivelse av nødvendigheten for innkjøp av teknisk utstyr som kan bidra til at veiledningstilbudet blir lettere tilgjengelig for brukerne (f. eks. universell utforming, bedre nettilgang).
 • Beskrivelse av nødvendigheten for å øke veiledningspersonellets grunnleggende digitale eller pedagogiske kompetanse.
 • Søkere som kan dokumentere at etablering av tilbudet er forankret i administrativ og/eller politisk ledelse, og der det foreligger et vedtak om at et slikt veiledningstilbudet skal iverksettes senest innen 1. januar 2021, vil bli prioritert.

9. Søknadsfrist

Fredag 8. november 2019 innen kl. 24.00. KMD vil vurdere alle søknadene samlet etter søknadsfristens utløp. Endelig tildeling av tilskudd vil bli offentliggjort på departementets nettsider og en lenke til denne vil bli sendt ut per e-post.

10. Oppfølging og kontroll

Tilskuddsbeløpet skal brukes i tråd med søknaden og vil bli utbetalt etter at departementet har mottatt akseptbrev med nødvendige opplysninger som konto- og organisasjonsnummer. Utbetaling av tilskudd vil skje innen 25. desember 2019 og det gis en frist innen 31. desember 2020 på å gjennomføre tiltaket, med rapporteringsfrist innen 2 måneder etter at tiltaket er gjennomført.

Det skal framlegges bekreftelse på at midlene er brukt i henhold til formålet. Ubrukte midler (herunder midler som er ikke brukt i henhold til formålet eller at utgiftene er lavere enn antatt) kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.

11. Hvordan søke

Alle søknader skal sendes elektronisk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Søknaden må være mottatt av departementet senest kl. 24.00 fredag 8. november 2019.

Søknader som ikke er sendt via departementets elektroniske søknadsskjema, eller som kommer inn etter fristen, vil bli avvist.

Det vil bli opplyst om rutiner for klageadgang når tildelingen av tilskuddet offentliggjøres på departementets nettsider.

Til toppen