Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Avdelingen har ansvaret for å forvalte og utvikle lover, avtaler, administrative bestemmelser, rammevilkår mv. for statens personal- og arbeidsgiverpolitikk. Avdelingen skal også være pådriver, rådgiver og støttespiller i omstilling og organisasjonsutvikling i forvaltningen, personalspørsmål og lederutvikling.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Forhandlingsseksjonen

    Forhandlingsseksjonen representerer staten som sentral statlig arbeidsgiverpart i sentrale forhandlinger om generelle lønns- og arbeidsvilkår i det statlige tariff- området. Hovedtariffavtalen, hovedavtalen og øvrige sentrale særavtaler i staten. Forhandlingsbestemmelser, fellesbestemmelser, lederlønn, dommerlønn, spørsmål vedrørende statens lønnsstatistikk, lokal lønnspolitikk, fortolkning av avtaler m.v.

  • Juridisk seksjon

    Juridisk seksjon skal forvalte, utvikle og drive rådgivning innenfor statens arbeidsrettslige lov- og avtaleverk, inkl. administrative bestemmelser. Enheten har forvaltningsansvaret for tjenestemannsloven, tjenestetvistloven og karanteneloven.

  • Utviklingsseksjonen

    Utviklingsseksjonen skal utvikle strategier, rammebetingelser og virkemidler, samt rådgi statlige virksomheter innenfor omstilling, organisasjonsutvikling, ledelse og en inkluderende og stimulerende personalpolitikk.