Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Arbeidsgiverpolitisk avdeling har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Målet vårt er å bidra til at statlige virksomheter er kompetente arbeidsgivere med attraktive arbeidsplasser. Avdelingen forhandler om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Avdelingen tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for og støtter arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Gisle Nordheim. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Oddbjørn Tønder (juridisk), avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen (arbeidslivskunnskap og utvikling) og avdelingsdirektør Yvonne Larssen (forhandlinger).

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Juridisk seksjon

    Juridisk seksjon (APA-J) forvalter og utvikler statens arbeidsrettslige lov- og avtaleverk. Seksjonen har forvaltningsansvaret for statsansatteloven, tjenestetvistloven og karanteneloven. Videre har vi blant annet ansvaret for de etiske retningslinjene i staten, retningslinjer for omstilling og andre administrative bestemmelser.

  • Forhandlingsseksjonen

    Forhandlingsseksjonen (APA-F) representerer staten, som sentral statlig arbeidsgiverpart, i sentrale forhandlinger om generelle lønns- og arbeidsvilkår i det statlige tariffområdet. Seksjonen forvalter Hovedtariffavtalen, hovedavtalen og øvrige sentrale særavtaler i staten. Vi har også ansvaret for lederlønn, dommerlønn og statens lønnsstatistikk.

  • Utviklingsseksjonen

    Utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken skal være kunnskapsbasert og forankret i solid kunnskap om arbeidsgiverutfordringene statlige virksomheter møter, kjennskap til norsk arbeidsliv generelt og til kjennetegnene ved attraktive arbeidsplasser. Seksjonen utvikler strategier, rammebetingelser og virkemidler innenfor områder som ledelse, kompetanseutvikling og en inkluderende og mangfoldig arbeidsgiverpolitikk.