Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Arbeidsgiverpolitisk avdeling har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Målet vårt er å bidra til at statlige virksomheter er kompetente arbeidsgivere med attraktive arbeidsplasser. Avdelingen forhandler om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Avdelingen tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for og støtter arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Gisle Nordheim. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Oddbjørn Tønder (juridisk), avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen (arbeidslivskunnskap og utvikling) og avdelingsdirektør Yvonne Larssen (forhandlinger).

Avdelingens ansvarsområder:

Forhandlinger

Avdelingen representerer staten, som sentral statlig arbeidsgiverpart, i sentrale forhandlinger om generelle lønns- og arbeidsvilkår i det statlige tariffområdet. Avdelingen forvalter Hovedtariffavtalen, hovedavtalen og øvrige sentrale særavtaler i staten. Vi har også ansvaret for lederlønn, dommerlønn og statens lønnsstatistikk.

Jus

Avdelingen forvalter og utvikler statens arbeidsrettslige lov- og avtaleverk. Avdelingen har forvaltningsansvaret for statsansatteloven, tjenestetvistloven og karanteneloven. Videre har vi blant annet ansvaret for de etiske retningslinjene i staten, retningslinjer for omstilling og andre administrative bestemmelser.

Arbeidslivskunnskap og utvikling

Utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken skal være kunnskapsbasert og forankret i solid kunnskap om arbeidsgiverutfordringene statlige virksomheter møter, kjennskap til norsk arbeidsliv generelt og til kjennetegnene ved attraktive arbeidsplasser. Avdelingen utvikler strategier, rammebetingelser og virkemidler innenfor områder som ledelse, kompetanseutvikling og en inkluderende og mangfoldig arbeidsgiverpolitikk.

Til toppen