Bolig- og bygningsavdelingen

Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland.

Bolig‑ og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens bolig‑ og bygningspolitikk.

De bolig‑ og bygningspolitiske målene skal nås ved hjelp av økonomiske og juridiske virkemidler, kompetanseoppbygging, veiledning og informasjon. Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget er etater som er knyttet til avdelingen.

Avdelingen har fire hovedmål:
1. Sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg
2. Forutsigbare regler for effektiv ressursbruk i byggeprosessen
3. Boliglover som fremmer trygge boforhold
4. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig

De sentrale boligpolitiske virkemidlene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter er boliglovene (bustadbyggjelagslova, burettslagslova, eierseksjonsloven, husleieloven og lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder) samt lån, tilskudd og støtteordninger fra Husbanken.

De sentrale bygningspolitiske virkemidlene er reglene i plan‑ og bygningsloven med forskrifter, om krav til byggverk, saksbehandling og kontroll av byggesaker, godkjenning av foretak for ansvarsrett, regler for ekspropriasjon og refusjon i plan‑ og bygningsloven og ekspropriasjon etter enkelte regler i oreigningslova. Informasjon og veiledning er også viktige virkemidler for å nå målene.

I arbeidet med å legge til rette for bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god arkitektonisk utforming i det bebygde miljøet skal avdelingen blant annet bidra til redusert energibruk og mindre bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i byggsektoren. Avdelingen har som mål å stimulere til større bevissthet og mer kunnskap om byggkvalitet, og å bidra til færre byggefeil og byggeskader.

For å få et bolig‑ og byggemarked som fungerer godt, skal avdelingen sørge for et godt og effektivt juridisk rammeverk, en effektiv byggesaksbehandling, redusert vekst i byggekostnader, og god kompetanse og effektivt tilsyn med byggevirksomheten. Avdelingen skal også gi informasjon om og ha oversikt over bolig‑ og byggemarkedet.

Avdelingen skal bidra til at det blir flere tilgjengelige og universelt utformede boliger, bygninger og uteområder, og øke bevisstheten og kunnskapen om universell utforming blant sentrale faggrupper som er involvert i byggeprosessen, kommuner og forbrukere.

Ved å legge til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg - og beholde - en egnet bolig, bidrar avdelingen i arbeidet mot fattigdom og bostedsløshet. Det legges til rette for etablering av boliger for personer med svak økonomi, som flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Avdelingen deltar i internasjonale fora som arbeider med bolig- og bygningsspørsmål, blant annet på nordisk nivå og i EU/ EØS.

Husbanken

Husbankens samfunnsoppdrag er å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. De viktigste økonomiske virkemidlene er bostøtte, tilskudd og lån. Husbanken stimulerer også til forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggsektoren og andre. I tillegg forvalter Husbanken statlige rentekompensasjonsordninger som skal bidra til å ruste opp kommunale skoler og kirker. Husbanken gir lån til private barnehager og tilskudd til studentboliger.

Husbanken har kontorsteder i Arendal, Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Hovedkontoret ligger i Drammen. 

Se www.husbanken.no for mer informasjon.

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, og tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper. I tillegg driver direktoratet ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Direktoratets arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen, byggevaremarkedet og publikum. Direktoratet har kontorer i Oslo og Gjøvik.

Se www.dibk.no for mer informasjon.

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget (HTU) er et domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler alle typer tvister som gjelder utleie av bolig.

HTU har kontorlokaler i Oslo, Bergen og Trondheim. Kontorene kan i dag behandle saker fra fylkene Oslo og Trøndelag, samt utvalgte kommuner i Viken og Vestland. Innenfor HTUs geografiske område skal alle saker om boligleie behandles av HTU før eventuell domstolsprøving. I tillegg kan HTU behandle saker fra hele landet som fremmes av forbruker mot næringsdrivende utleier.

Se www.htu.no for mer informasjon.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Boligjuridisk seksjon (BO)

  Seksjonen jobber for å understøtte hovedmål 3 og 4 "Boliglover som fremmer trygge boforhold" og "Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig". Seksjonen jobber for å sikre trygge juridiske rammer rundt eier- og leieforhold på boligmarkedet.  Seksjonen har hovedansvaret for å sikre balansert regulering av rettigheter og plikter ved leie av bolig og blant eiere i borettslag og eierseksjonssameier. Det boligsosiale arbeidet følges opp i samarbeid mellom boligjuridisk seksjon og seksjon for boligsosial politikk og styring. Videre har boligjuridisk seksjon ansvar for regulering av kommunal forkjøpsrett ved salg av leiegårder, Husleietvistutvalgets tvisteløsningstilbud og rammevilkår for boligbyggelagenes virksomhet. Ansvaret omfatter veiledning og kontakt med andre myndigheter, interesseorganisasjoner og andre innenfor seksjonens ansvarsområde. Avdelingens arbeid med kommunikasjon og oppfølging av HMS- og IA-avtaler ivaretas av seksjonen. Seksjonen har juridisk og annen samfunnsvitenskapelig kompetanse. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Harald Assev.

 • Seksjon for boligsosial politikk og styring (BS)

  Seksjonen har ansvaret for avdelingens arbeid med statsbudsjettet og etatsstyringen av Husbanken, Direktoratet for Byggkvalitet og Husleietvistutvalget. Seksjonen har hovedansvaret for Husbankens lånevirksomhet, dvs. lånerammen, lånevilkår og grunnlån. Seksjonen skal være en pådriver for effektiv ressursbruk, digitalisering og brukerfokus, og følger opp IKT-modernisering og andre digitaliseringsinitiativ med etatene. Seksjonen skal også fremme statlig samordning på det boligsosiale politikkområdet, og følger blant annet opp den nasjonale strategien Bolig for velferd. De boligsosiale virkemidlene, utvikling og forvaltning av virkemidlene knyttet til forebygging av bostedsløshet, og arbeid med boligetablering for vanskeligstilte og andre med spesielle utfordringer på boligmarkedet inngår i området. Seksjonen koordinerer FoU-virksomhet for avdelingen, riksrevisjonssaker mm. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Benedikte Endresen.

 • Seksjon for byggkvalitet og analyse (BK)

  Seksjonen har ansvar for tiltak og virkemidler som skal bidra til sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg, og til forutsigbare regler for effektiv ressursbruk i byggeprosessen. Seksjonen har et særlig ansvar for å følge og analysere utviklingen på tilbudssiden i bolig- og byggemarkedet, dette omfatter også aktørene i byggenæringen og hvordan næringen presterer. Byggetakt og investeringer, byggekostnader, produktivitetsutvikling og innovasjon i byggsektoren er sentrale faktorer som seksjonen følger. Forenkling av regelverk som stiller krav til selve bygget er en av seksjonens hovedoppgaver. Tiltak og virkemidler under seksjonens ansvarsområde er rettet inn mot både nye og eksisterende boliger og bygg. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Mariann Jodis Blomli.

 • Byggeprosesseksjonen (BY)

  Seksjonen har hovedansvar for å følge, evaluere og utvikle tiltak og virkemidler som sikrer effektiv gjennomføring av byggeprosesser og infrastrukturtiltak. Regelverket skal være enkelt, effektivt, kunnskapsbasert og etterprøvbart. Det skal ha forståelige krav som sikrer god kvalitet, samhandling og rettssikkerhet og ha en form som understøtter digitalisering. Byggesaksprosessene skal bidra til å begrense økningen i byggekostnadene. Den sentrale godkjenningsordningen skal fremstå som et effektivt og attraktivt virkemiddel som bidrar til at byggetiltak gjennomføres av seriøse, kvalifiserte foretak. Seksjonen har ansvar for gode analyser av virkningene av virkemidlene og endringene i disse. Som øverste bygningsmyndighet har seksjonen også et ansvar for at forvaltningsavgjørelser har god kvalitet. Seksjonen har hovedsakelig juridisk kompetanse og har faglig nært samarbeid med Planavdelingen og Direktoratet for byggkvalitet. Avdelingens forværelsetjenester forvaltes også av seksjonen. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Karen Marie Glad Visnes.