Bolig- og bygningsavdelingen

Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget.

Bolig‑ og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens bolig‑ og bygningspolitikk.

De bolig‑ og bygningspolitiske målene skal nås ved hjelp av økonomiske og juridiske virkemidler, kompetanseoppbygging, veiledning og informasjon. Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget er etater som er knyttet til avdelingen.

Avdelingen har tre hovedmål:
- Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
- Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig
- Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet

De sentrale boligpolitiske virkemidlene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter er boliglovene (bustadbyggjelagslova, burettslagslova, eierseksjonsloven, husleieloven og lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder) og lån, tilskudd og støtteordninger fra Husbanken.

De sentrale bygningspolitiske virkemidlene er reglene i plan‑ og bygningsloven med forskrifter, om krav til byggverk, saksbehandling og kontroll av byggesaker, godkjenning av foretak for ansvarsrett, regler for ekspropriasjon og refusjon i plan‑ og bygningsloven og ekspropriasjon etter enkelte regler i oreigningslova. Dessuten er informasjon og veiledning viktige virkemidler for å nå målene.

For å få et bolig‑ og byggemarked som fungerer godt, skal avdelingen sørge for et godt og effektivt juridisk rammeverk, en effektiv byggesaksbehandling, redusert vekst i byggekostnader, og god kompetanse og effektivt tilsyn med byggevirksomheten. Avdelingen skal også gi informasjon om og ha oversikt over bolig‑ og byggemarkedet.

Ved å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet bidrar avdelingen i arbeidet mot fattigdom og bostedsløshet. Det legges til rette for etablering av boliger for personer med svak økonomi, som flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne. 

I arbeidet med å sørge for bærekraftig kvalitet, sikkerhet og god estetikk i det bebygde miljøet skal avdelingen bidra til redusert energibruk og mindre bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsbransjen. Avdelingen har som mål å stimulere til større bevissthet og mer kunnskap om god byggeskikk og god tettstedsutvikling, og å bidra til færre byggefeil og byggeskader.

Avdelingen skal bidra til at det blir flere universelt utformede boliger, bygninger og uteområder, og øke bevisstheten og kunnskapen om universell utforming blant sentrale faggrupper som er involvert i byggeprosessen, kommuner og forbrukere. 

Avdelingen deltar i internasjonale fora som arbeider med bolig- og bygningsspørsmål, blant annet Nordisk Ministerråd og EU/ EØS.

Husbanken

Husbankens samfunnsoppdrag er å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. De viktigste økonomiske virkemidlene er bostøtte, tilskudd og lån. Husbanken stimulerer også til forskning, rådgivning og kompetanseoverføring til kommuner, frivillig sektor, byggsektoren og andre. I tillegg forvalter Husbanken statlige rentekompensasjonsordninger som skal bidra til å ruste opp kommunale skoler og kirker. Husbanken gir lån til private barnehager og tilskudd til studentboliger.

Husbanken har kontorsteder i Arendal, Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Hovedadministrasjonen ligger i Drammen med Forvaltnings-, Strategi- og Hovedkontoret. 

Se www.husbanken.no for mer informasjon.

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet, og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, og tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper. I tillegg driver direktoratet ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Direktoratets arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen, byggevaremarkedet og publikum. Direktoratet har kontorer i Oslo og Gjøvik.

Se www.dibk.no for mer informasjon.

Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget (HTU) er et domstolslignende tvisteløsningsorgan som behandler alle typer tvister som gjelder utleie av bolig. HTU har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim som dekker fylkene Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I tillegg behandler de klager fra forbrukere mot næringsdrivende utleiere for resten av landet. 

Se www.htu.no for mer informasjon.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Stab

  Stab ivaretar fellesfunksjoner for Bolig- og bygningsavdelingen og har et særskilt ansvar for å legge til rette for ekspedisjonssjefens daglige arbeid. Stab har ansvar for forværelsetjenester, kommunikasjon, webpubliseringer, oppfølging av HMS og personalarbeid samt organisasjonsutvikling og felles arrangementer for avdelingen.

 • Boligseksjonen (BO)

  Boligseksjonen har hovedansvar for å følge opp det overordnede boligpolitiske målet om at alle skal bo trygt og godt. Den generelle boligpolitikken, herunder rollefordelingen mellom stat, kommune og andre tilligger denne seksjonen. Seksjonen skal følge samfunnsutviklingen, synliggjøre boligpolitiske utfordringer og foreslå tiltak for å nå de boligpolitiske målene. Seksjonen har et særlig ansvar for boliglovgivningen og for å tilrettelegge for at vanskeligstilte skal få et egnet sted å bo.

 • Økonomi- og etatstyringsseksjonen (ØKE)

  Økonomi- og etatstyringsseksjonen har ansvaret for arbeidet med de årlige statsbudsjettene og justeringen av disse gjennom året for programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg. Videre har seksjonen ansvaret for å koordinere og følge opp styringsdialogen med Husleietvistutvalget (HTU), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husbanken. I tillegg har seksjonen ansvaret for bostøtten, lov om bostøtte, lov om Husbankens virksomhet samt forskrifter for flere økonomiske virkemidler. Saker knyttet til blant annet Riksrevisjonen, virksomhetsplanlegging og strateginotater følges og koordineres også gjennom seksjonen. Oppfølgingen av forvaltningen av tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, rentekompensasjonsordningene til skole/svømmeanlegg og kirke hører inn under seksjonens ansvarsområde.

 • Byggkvalitetsseksjonen (BK)

  Byggkvalitetsseksjonen har hovedansvar for utvikling og forvaltning av kvalitetskrav i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, herunder krav til universell utforming, miljø, energi og visuell utforming. Seksjonen følger opp stortingsmeldingen om bygningspolitikk med visjonen gode bygg for et bedre samfunn, og målet om godt utformede, sunne og energieffektive bygg.

 • Byggeprosesseksjonen (BY)

  Byggeprosesseksjonen har hovedansvar for utvikling og forvaltning av byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, herunder veiledning og kontakt med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), andre myndigheter, næringen og andre innenfor seksjonens ansvarsområde. Seksjonen følger opp stortingsmeldingen om bygningspolitikk med visjonen gode bygg for et bedre samfunn, og målet om bedre og mer effektive byggeprosesser.