Avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Departementet har åtte fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsenhet.

 • Administrasjonsavdelingen

  Hovedmålet for avdelingen er effektiv og utviklingsrettet drift og administrasjon av departementet, og områdeovergripende forsknings- og utviklingsoppgaver.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Gunnar Andrésen

 • Arbeidsgiverpolitisk avdeling

  Avdelingen har ansvaret for å forvalte og utvikle lover, avtaler, administrative bestemmelser, rammevilkår mv. for statens personal- og arbeidsgiverpolitikk. Avdelingen skal også være pådriver, rådgiver og støttespiller i omstilling og organisasjonsutvikling i forvaltningen, personalspørsmål og lederutvikling.

  Avdelingsleder: Statens personaldirektør Gisle Norheim

 • Avdeling for IKT og fornying

  Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IKT-politikken. Dette omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og fornying av offentlig sektor. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jan Hjelle

 • Bolig- og bygningsavdelingen

  Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland

 • Kommunalavdelingen

  Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens kommunepolitikk.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen

 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten løser, samordner og skal vere pådriver for effektiv medie- og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

 • Planavdelingen

  Avdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

 • Regionalpolitisk avdeling

  Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regional- og distriktspolitikken til regjeringen. Innsatsen rettes mot å utvikle samspillet og fellesskapet mellom byene og regionene omkring og å bedre næringslivets generelle rammebetingelser. Videre målrettes den distriktspolitiske innsatsen ved å prioritere nærings- og bedriftsrettede tiltak. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og Merkur om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret som underliggende etat.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu

 • Same- og minoritetspolitisk avdeling

  Same- og minoritetspolitisk avdeling har det overordnete ansvaret for å utforme og samordne statens politikk overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard

 • Statsforvaltningsavdelingen

  Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre