Avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet har åtte fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsenhet.

 • Administrasjonsavdelingen

  Administrasjonsavdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Gunnar Andrésen

 • Arbeidsgiverpolitisk avdeling

  Arbeidsgiverpolitisk avdeling har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Målet vårt er å bidra til at statlige virksomheter er kompetente arbeidsgivere med attraktive arbeidsplasser. Avdelingen forhandler om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Avdelingen tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for og støtter arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

  Avdelingsleder: Statens personaldirektør Gisle Norheim

 • Avdeling for IKT og fornying

  Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IKT-politikken. Dette omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og fornying av offentlig sektor. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jan Hjelle

 • Bolig- og bygningsavdelingen

  Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland

 • Kommunalavdelingen

  Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens kommunepolitikk.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen

 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten løser, samordner og skal vere pådriver for effektiv medie- og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

 • Planavdelingen

  Avdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

 • Regionalpolitisk avdeling

  Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens mål om regional- og distriktspolitikk. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og Merkur om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret som underliggende etat.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu

 • Same- og minoritetspolitisk avdeling

  Same- og minoritetspolitisk avdeling har ansvar for å utforme og samordne statens politikk overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard

 • Statsforvaltningsavdelingen

  Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre