Avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet har åtte fagavdelinger, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsenhet.

 • Administrasjonsavdelingen

  Administrasjonsavdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Gunnar Andresen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Gunnar Andrésen

 • Arbeidsgiverpolitisk avdeling

  Arbeidsgiverpolitisk avdeling har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Målet vårt er å bidra til at statlige virksomheter er kompetente arbeidsgivere med attraktive arbeidsplasser. Avdelingen forhandler om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Avdelingen tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for og støtter arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Gisle Nordheim. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Oddbjørn Tønder (juridisk), avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen (arbeidslivskunnskap og utvikling) og avdelingsdirektør Yvonne Larssen (forhandlinger).

  Avdelingsleder: Statens personaldirektør Gisle Norheim

 • Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

  Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemda. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Avdelingen er faglig sekretariat for både distrikts- og digitaliseringsministeren og for kommunal- og moderniseringsministeren. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Jan Hjelle.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jan Hjelle

 • Bolig- og bygningsavdelingen

  Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland

 • Kommunalavdelingen

  Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens kommunepolitikk. Avdelingens ansvarsområder omfatter kommuneøkonomi, samordning av statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren, kommunereformen, kommunalrett, kommune- og fylkesinndeling, administrasjon av valg, partiloven og partifinansieringen, konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren, KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering), Det tekniske beregningsutvalg, Valgdirektoratet og Kommunalbanken AS. Avdelingen ledes av fungerende ekspedisjonssjef Thor Bernstrøm.

  Avdelingsleder: Fungerende ekspedisjonssjef Thor Bernstrøm

 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten løser, samordner og skal vere pådriver for effektiv medie- og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet. Avdelingen ledes av kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

 • Planavdelingen

  Avdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

 • Regionalpolitisk avdeling

  Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens mål om regional- og distriktspolitikk. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret og Merkur som underliggende etat. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Anne Karin Hamre. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Kristin Nakken, avdelingsdirektør Gerd Slinning, avdelingsdirektør Bjørn Barvik og avdelingsdirektør Jørund Nilsen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Anne Karin Hamre

 • Same- og minoritetspolitisk avdeling

  Same- og minoritetspolitisk avdeling har til oppgave å gjennomføre og følge opp regjeringens mål i politikken overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene: jøder, kvener/norskfinner, rom (sigøynere), skogfinner og romanifolket/tatere. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard

 • Statsforvaltningsavdelingen

  Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning. Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret for Fylkesmannsembetene, Statsbygg, Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon og Fylkesmennenes fellesadministrasjon. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for staten sine kongelige eiendommer.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen