Seksjon for statlig og regional planlegging

Ansvar for statlige planvirkemidler, regional planlegging, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, konsekvensutredninger, planforskning og plankompetanse, universell utforming, og koordinering av avdelingens internasjonale arbeid.