Seksjon for statlig og regional planlegging

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Ansvar for statlige planvirkemidler, regional planlegging, steds- og sentrumsutvikling, samordnet areal- og transportplanlegging, konsekvensutredninger, planforskning og plankompetanse, universell utforming, og koordinering av avdelingens internasjonale arbeid.