Regionalpolitisk avdeling

Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens mål om regional- og distriktspolitikk. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og Merkur om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret som underliggende etat. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Anne Karin Hamre. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Kristin Nakken, avdelingsdirektør Gerd Slinning, avdelingsdirektør Bjørn Barvik, avdelingsdirektør Lise Hauge og avdelingsdirektør Jørund Nilsen.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunene har ansvar for å fremme verdiskaping og regional utvikling i sine fylker, og spiller en sentral rolle som regional samfunnsutvikler. Hoveddelen av de distrikts- og regionale utviklingsmidlene overføres til fylkeskommunene, som har en sentral rolle i forvaltningen av virkemidlene i forpliktende partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører.

Fylkeskommunene fremmer omstillingsdyktige regioner og omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene. Innenfor nasjonale rammer skal fylkeskommunene prioritere innsats ut fra regionale mål og strategier, inkludert internasjonalt samarbeid mellom regioner.

Virkemiddelaktørene

De nasjonale virkemiddelaktørene har en viktig rolle i arbeidet med å realisere målene i regional- og distriktspolitikken. Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling rettet mot gründere, vekstbedrifter og næringsmiljøer. Selskapet for industrivekst – SF (SIVA) skal gjennom fysisk og organisatorisk infrastruktur bidra til vekstbedrifter. Norges forskningsråd (Forskningsrådet) skal arbeide for økt verdiskaping i næringslivet.

Underliggende etat

Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling skal være en støttespiller og kunnskapsbase for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder.

Merkur-programmet er et kompetanseutivklingsprogram for de minste dagligvarebutikkene i distriktene. Merkur ligger under Distriktssenteret.

Samordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en samordningsrolle ved å bidra til at de ulike sektorenes prioriteringer og tiltak gir best mulig vilkår for regional utvikling. En vellykket regional- og distriktspolitikk forutsetter innsats på en rekke politikkområder og sektorer i samfunnet. Et forutsigbart skattesystem, god infrastruktur, god tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse samt kapital som styrker konkurransekraften i norsk næringsliv er viktige eksempler. Fagdepartementene er ansvarlige for utvikling og gjennomføring av nasjonal politikk på sin sektor, mens kommunene har ansvar for å sikre gode levekår og et likeverdig tjenestetilbud lokalt. 

Departementet har det overordnede ansvaret for å følge opp den statlige lokaliseringspolitikken og påse at departementene anvender retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. Lokaliseringspolitikken skal blant annet bidra til en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til utvikling av robuste regionale arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Teamene i regionalpolitisk avdeling

Til toppen