Regionalpolitisk avdeling

Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens mål om regional- og distriktspolitikk. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret og Merkur som underliggende etater.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunene har, som folkevalgt regionalt nivå, ansvar for å legge til rette for verdiskaping og samfunnsutvikling i sine fylker. Innenfor nasjonale rammer skal fylkeskommunene prioritere innsats ut fra regionale mål og strategier, inkludert internasjonalt samarbeid mellom regioner.

Virkemiddelaktørene

De nasjonale virkemiddelaktørene har en viktig rolle i arbeidet med å realisere målene i regional- og distriktspolitikken. Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og regionenes næringsmessige muligheter. Selskapet for industrivekst – SF (SIVA) skal gjennom fysisk og organisatorisk infrastruktur utvikle oppstarts- og innovasjonsmiljøer- og bedriftsfellesskap. Norges forskningsråd (Forskningsrådet) skal arbeide for at næringslivet etterspør mer forskning, forsker mer og at forskningsresultater i større grad blir etterspurt. 

Underliggende etat

Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling skal være en støttespiller og rådgiver for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder. Senteret skal bidra til å nå regional- og distriktspolitiske mål gjennom å hente inn, systematisere og formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap om lokal samfunnsutvikling. Distriktssenteret skal bistå fylkeskommunene i deres arbeid med å skape en helhetlig og ønsket utvikling i egen region. Distriktssenteret forvalter også Merkur-programmet. Dette er et virkemiddel for å sikre tilgang til grunnleggende private tjenester, med vekt på dagligvarer og drivstofftilbud, i områder med få innbyggere.

Samordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en samordningsrolle ved å bidra til at de ulike sektorenes prioriteringer og tiltak gir best mulig vilkår for regional utvikling. En vellykket regional- og distriktspolitikk forutsetter innsats på en rekke politikkområder og sektorer i samfunnet. Eksempler på dette er et forutsigbart skattesystem, god infrastruktur, god tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse samt kapital som styrker konkurransekraften i norsk næringsliv. Fagdepartementene er ansvarlige for utvikling og gjennomføring av nasjonal politikk på sine sektorområder, mens kommunene har ansvar for å sikre gode levekår og et likeverdig tjenestetilbud lokalt. 

Departementet har det overordnede ansvaret for å følge opp den statlige lokaliseringspolitikken og påse at departementene anvender retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. Lokaliseringspolitikken skal blant annet bidra til en fordeling av statlige arbeidsplasser som styrker utviklingen av regionale arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Teamene i regionalpolitisk avdeling