Regionalpolitisk avdeling

Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens mål om regional- og distriktspolitikk. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og Merkur om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret som underliggende etat.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunene har ansvar for å fremme verdiskaping og regional utvikling i sine fylker, og spiller en sentral rolle som regional samfunnsutvikler. Hoveddelen av de distrikts- og regionale utviklingsmidlene overføres til fylkeskommunene, som har en sentral rolle i forvaltningen av virkemidlene i forpliktende partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører.

Fylkeskommunene fremmer omstillingsdyktige regioner og omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene. Innenfor nasjonale rammer skal fylkeskommunene prioritere innsats ut fra regionale mål og strategier, inkludert internasjonalt samarbeid mellom regioner.

Virkemiddelaktørene

De nasjonale virkemiddelaktørene har en viktig rolle i arbeidet med å realisere målene i regional- og distriktspolitikken. Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling rettet mot gründere, vekstbedrifter og næringsmiljøer. Selskapet for industrivekst – SF (SIVA) skal gjennom fysisk og organisatorisk infrastruktur bidra til vekstbedrifter. Norges forskningsråd (Forskningsrådet) skal arbeide for økt verdiskaping i næringslivet.

Underliggende etat

Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling skal være en støttespiller og kunnskapsbase for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder.

Samordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en samordningsrolle ved å bidra til at de ulike sektorenes prioriteringer og tiltak gir best mulig vilkår for regional utvikling. En vellykket regional- og distriktspolitikk forutsetter innsats på en rekke politikkområder og sektorer av samfunnet. Et forutsigbart skattesystem, god infrastruktur, god tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse samt kapital som styrker konkurransekraften i norsk næringsliv er viktige eksempler. Fagdepartementene er ansvarlige for utvikling og gjennomføring av nasjonal politikk på sin sektor, mens kommunene har ansvar for å sikre gode levekår og et likeverdig tjenestetilbud lokalt. 

Departementet har det overordnede ansvaret for å følge opp den statlige lokaliseringspolitikken og påse at departementene anvender retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon. Lokaliseringspolitikken skal blant annet bidra til en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til utvikling av robuste regionale arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Teamene i regionalpolitisk avdeling