Regionalpolitisk avdeling

Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens mål om regional- og distriktspolitikk. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet og Merkur om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret som underliggende etat.

Fylkeskommunen

Hoveddelen av de distrikts- og regionale utviklingsmidlene overføres til fylkeskommunene, som har ansvar for å fremme omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene og omstillingsdyktige regioner. Utfordringer og muligheter varierer, og fylkeskommunene prioriterer innsatsen ut fra regionale mål og strategier samtidig som innsatsen bidrar til nasjonal måloppnåelse. Fylkeskommunene skal prioritere nærings- og bedriftsrettede tiltak. Alle fylkeskommunene mottar regionale utviklingsmidler, og arbeidet skal foregå i forpliktende partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører. Fylkeskommunene deltar også i internasjonalt samarbeid, for eksempel gjennom Interreg (EUs territorielle samarbeid).

Virkemiddelaktørene

De nasjonale virkemiddelaktørene har en viktig rolle i arbeidet med å realisere målene i regional- og distriktspolitikken. Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling rettet mot gründere, vekstbedrifter og næringsmiljøer. Selskapet for industrivekst – SF (SIVA) skal gjennom fysisk og organisatorisk infrastruktur bidra til vekstbedrifter. Norges forskningsråd (Forskningsrådet) skal arbeide for økt verdiskaping i næringslivet.

Underliggende etat

Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling skal være en støttespiller og kunnskapsbase for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder.

Samordning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en samordningsrolle ved å bidra til at de ulike sektorenes prioriteringer og tiltak gir best mulig vilkår for regional utvikling. En vellykket regional- og distriktspolitikk forutsetter innsats på en rekke politikkområder og sektorer av samfunnet. Et forutsigbart skattesystem, god infrastruktur, god tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse samt kapital som styrker konkurransekraften i norsk næringsliv er viktige eksempler. Fagdepartementene er ansvarlige for utvikling og gjennomføring av nasjonal politikk på sin sektor, mens kommunene har ansvar for å sikre gode levekår og et likeverdig tjenestetilbud lokalt. Departementet har dessuten det overordnede ansvaret for å følge opp den statlige lokaliseringspolitikken og påse at departementene anvender retningslinjene. Lokaliseringspolitikken skal bidra til utvikling av robuste regionale arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Teamene i regionalpolitisk avdeling