Distriktssenteret

Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU)

Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling som skal arbeide for at distriktskommuner blir gode samfunnsutviklere. Senteret skal bidra til å koordinere og målrette utviklingsinnsats gjennom samarbeid, nettverksbygging og arenaer for å dele kunnskap og spre erfaringer.

Distriktssenteret forvalter Merkur-programmet, og skal bidra til å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk.

Distriktssenteret skal tilby relevant og nyttig kunnskap til kommuner og fylkes-kommuner som bidrar til å styrke utviklingskapasiteten i distriktskommuner.

Distriktssenteret skal prioritere innsats for å styrke utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer, og med vekt på kommuner med sentralitet 5 og 6. 

Distriktssenteret skal også være et kompetanseorgan for departementet, og bidra med kunnskapsbaserte faglige innspill til nasjonal politikkutvikling.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.distriktssenteret.no/