Underliggende etater

 • Datatilsynet

  Datatilsynet vart oppretta 1. januar 1980, og er eit uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etaten er både tilsyn og ombod i personvernsaker.

  Nettside: http://www.datatilsynet.no/

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) / Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har som mål å være et kompetent og effektivt administrativt verktøy for regjeringen og departementene.

  Nettside: http://www.dss.dep.no/

 • Direktoratet for byggkvalitet

  Direktoratet for byggkvalitet (tidligere Statens bygningstekniske etat) er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

  Nettside: http://www.dibk.no/

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. DIFI skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer.

  Nettside: http://difi.no/

 • Distriktssenteret

  Kompetansesenteret for distriktsutvikling skal støtte opp om lokal utviklingskraft og lokale initiativ.

  Nettside: http://www.distriktssenteret.no/

 • Fylkesmannsembetene / Fylkesmannsembeta

  Fylkesmannen er statens representant i fylket. Fylkesmannen har viktige styrings- og rettledningsoppgaver overfor kommunene og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og den kommunale økonomien, blant annet etter kommuneloven.

  Nettside: http://www.fylkesmannen.no/

 • Husbanken

  Husbankens samfunnsoppdrag er å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg og bli boende i en egnet bolig. De viktigste økonomiske virkemidlene er bostøtte, lån og tilskudd.

  Nettside: http://www.husbanken.no/

 • Husleietvistutvalget / Husleigetvistutvalet

  Husleietvistutvalget behandler tvister om leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag. I tillegg behandler de klager fra forbrukere mot næringsdrivende utleiere for resten av landet. Utvalget virker som en domstol og kan både mekle mellom partene og ta avgjørelser i konflikter.

  Nettside: http://www.htu.no/

 • Internasjonalt reindriftssenter

  Virksomheten skal skaffe til veie relevant kunnskap om tamreindriften i verden, formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonskunnskaper fra reindriften. Virksomheten skal også utvikle kommunikasjon og nettverksbygging mellom de forskjellige reindriftsfolkene i de cirkumpolare områdene.

  Nettside: http://www.reindeercentre.org/

 • Kartverket

  Kartverket skal levere landsdekkende geografisk informasjon og tjenester for private og offentlige brukere, være statens fagorgan innen kart og geodata og ivareta de forvaltningsoppgaver som følger med det.

  Nettside: http://www.kartverket.no/

 • Statsbygg

  Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler.

  Nettside: http://www.statsbygg.no/

 • Valgdirektoratet / Valdirektoratet

  Valgdirektoratet ble offisielt etablert fra 1. januar 2016.