Styrer, råd og utvalg under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Arbeidsgiverrådet i staten

  Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

 • Bygg21

  Bygg21 er et samarbeid mellom bygge – og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

 • Digitaliseringsrådet

  Regjeringen har etablert et digitaliseringsråd som skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet skal også bidra til at statlige etater skal lære av hverandres suksesser og feil.

 • Eierseksjonslovutvalget

  Eierseksjonslovutvalget ble oppnevnt 14. juni 2013 og overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. august 2014.

 • Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

  Utvalget skal tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes. Utvalget skal levere sin rapport før sommeren 2018.

 • Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene

  Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

 • Karantenenemnda

  Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet. Karanteneutvalget byttet navn til Karantenenemnda fra 1. januar 2016 i forbindelse med ikraftredelsen av karanteneloven.

 • Klagenemd for Husbanken

  Klagenemd for Husbanken behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte. Klagenemnda er et uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Klarspråksjuryen

  Statens klarspråkpris går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen ble opprettet i 2009 og deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Kommunelovutvalget

  Kommunelovutvalget ble oppnevnt 21. juni 2013 og overlevert sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 10. mars 2016.

 • Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen

  Kontrollkomiteen har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning.

 • Nasjonalt geodataråd

  Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

 • OGP-rådet

  OGP-rådet har som oppgave å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet.

 • Partilovnemnda

  Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

 • Personvernnemnda

  Personvernnemda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet.

 • Programstyre for MERKUR

  MERKUR er et kompetansehevingsprogram for dagligvarebutikker i utkantstrøk. Målet er å bidra til at lokalbefolkningen i distriktene sikres tilgang til varer og lokal service der de bor eller like i nærheten av hjemstedet.

 • Samisk språkutvalg

  Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. september 2014 og overlevert sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 10. oktober 2016.

 • Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd etter inndelingslova

  Nemndene skal avgjøre det økonomiske oppgjøret mellom kommuner ved grenseendringer.

 • Standardiseringsrådet

  Standardiseringsrådet skal ta initiativ til og tilrettelegge for systematisk bruk av IT-standarder.

 • Statens lønnsutvalg

  Statens lønnsutvalg avgjør tvister etter tjenestetvistlovens § 29.

 • Styret for Internasjonalt reindriftssenter

  Styret er reindriftssenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk.

 • Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

 • Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

  Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten avgjorde tilsettingssaker der det ordinære tilsettingsorganet i en statlig virksomhet ikke ville tilsette en søker med fortrinnsrett til ledig stilling, men i stedet tilsette en annen søker. Rådet opphørte fra 1. juli 2017.

 • Tjenestemannslovutvalget

  Tjenestemannslovutvalget ble oppnevnt 9. februar 2015 og overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. desember 2015.

 • Utvalg som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romanifolket

  Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. januar 2011 og overleverte sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 1. juni 2015.

 • Valglovutvalget

  Regjeringen oppnevnte Valglovutvalget 21. juni. 2017. Utvalget skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 17 medlemmer.