Inntektssystemutvalget

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene.

Regjeringen oppnevnte utvalget 12. mai 2020. 

Inntektssystemet fordeler rammetilskuddet og omfordeler skatteinntektene til kommunene.

Inntektssystemet består i dag av tre hovedelementer:

  • innbyggertilskuddet med en utgiftsutjevning
  • ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd
  • omfordeling av skatteinntekter

Utvalget skal vurdere dagens inntektssystem og de ulike elementene i dette, og komme med et forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal avgi sin utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. juni 2022.

Mandat for Inntektssystemutvalget (pdf).

Inntektssystemutvalgets nettsider: https://nettsteder.regjeringen.no/inntektssystemutvalget/

Om Inntektssystemutvalget (2020-2022)

Opprettet: 2020

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Akersgata 59

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget bes om å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget bes om å vurdere dagens inntektssystem og de ulike elementene i dette, og komme med et forslag til utforming av inntektssystemet for kommunene. Forslag til utforming av inntektssystemet skal holdes innenfor en provenynøytral ramme. Utvalget bes vurdere hvordan de ulike elementene i systemet virker sammen.

Full mandattekst Inntektssystemutvalget (2020-2022)

Aktive medlemmer (pr. 11/12/2020)