Partilovnemnda

Partilovnemnda er etter partiloven § 24 et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

Kongen og departementet kan ikke gi instruks eller omgjøre Partilovnemndas vedtak i enkeltsaker.

Leder:
Professor Eivind Smith (Oslo)

Nøytralt medlem:
Seksjonssjef Paul Inge Severeide (Kongsvinger)

Partirepresentanter:
Arbeiderpartiet: Aasmund Kristoffersen, Tingvoll
Fremskrittspartiet: Liv Røssland, Fyllingsdalen
Kristelig Folkeparti: Torhild Bransdal, Hægeland 

Partilovnemnda har følgende oppgaver:

  • tolke regler, lov og i forskrift gitt med hjemmel i loven
  • kontrollere at finansieringsbestemmelsene i loven overholdes
  • fatte vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning
  • avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8
  • avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte, jf. § 15

Mer informasjon og vedtak finner du på Partilovnemndas nettsider