Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skjønnsnemnda etter inndelingsloven

Det økonomiske oppgjøret ved grenseendringer mellom (fylkes-)kommuner skal fastsettes ved skjønn dersom kommunene ikke blir enige seg imellom. Skjønnet fastsettes av en skjønnsnemnd og en overskjønnsnemnd (klageinstans), oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Beslutningen i overskjønnsnemnda er endelig og kan ikke ankes inn for de ordinære domstolene.

Skjønnsnemnda ledes av tingrettsdommer Ørnulf Røhnebæk, og overskjønnsnemnda ledes av tingrettsdommer Ruth Louise Osborg. Nemndene er oppnevnt for fire år, fram til 1. januar 2020.

Hver av nemndene har tre medlemmer med varamedlemmer. Nemndene har medlemmer med god juridisk og økonomisk kompetanse, samt god kommunekunnskap.

Henvendelser angående nemndene kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Kommunalavdelingen, telefon: 22 24 72 01, eller leder av Skjønnsnemnda Ørnulf Røhnebæk 90042916.

Om Skjønnsnemnda etter inndelingsloven

Opprettet: 2003

Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 23 skal det økonomiske oppgjøret i grenseendringssaker fastsettes ved skjønn dersom kommunene/fylkeskommunene ikke greier å komme til enighet. Til å fastsette skjønnet oppnevner departementet en skjønnsnemnd og en overskjønnsnemnd. Etter § 23 tredje ledd kan hver av partene, innen to måneder etter å ha mottatt skjønnsnemndas avgjørelse, bringe saken inn for overskjønnsnemnda til endelig avgjørelse. Hver av nemndene har tre medlemmer med personlige varamedlemmer, som oppnevnes for fire år om gangen. Nemndlederne og deres varamedlemmer skal ha dommer¬kompetanse.

Aktive medlemmer (pr. 04.12.2019)

Til toppen