Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Personvernerklæring for Kulturdepartementet

Personvernerklæringen beskriver hvordan Kulturdepartementet samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i departementet

Nedenfor finner du opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger fra Kulturdepartementets nettsted (personopplysningsloven § 1/personvernforordningen artikkel 13) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 1/personvernforordningen artikkel 12).

Departementsråden er behandlingsansvarlig for Kulturdepartementets behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret for behandlingen er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Kulturdepartementet inngår databehandleravtaler med andre som behandler personopplysninger på vegne av departementet. Avtalene skal etablere klare ansvars- og myndighetsforhold, og klargjøre databehandlerens plikter.

Besøk i Kulturdepartementets lokaler

Registrering av besøkende

Det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon som driver resepsjonstjenesten for departementene. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon mottar opplysninger om og registrerer besøkende til Kulturdepartementets lokaler og er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.

Kamera ved inngangspartiet

Ved inngangspartiet på gateplan hos Kulturdepartementet og i regjeringskvartalet for øvrig er det montert kameraer. Det er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon som oppbevarer opptakene fra disse og er behandlingsansvarlig. 

Behandling av personopplysninger på Kulturdepartementets nettsted

Kommunikasjonssjefen har det daglige ansvaret for Kulturdepartementets behandling av personopplysninger på departementets hjemmeside, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev og stille spørsmål. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Regjeringen.no er en portal for departementene sine hjemmesider. Informasjon om hvordan regjeringen.no samler inn personopplysninger og generell informasjon om hvordan de behandler personopplysninger, finner du her. Der gis informasjon om følgende temaer:

 • Ansvar
 • Logging/Sporing
 • F5 Silverline
 • Om informasjonskapsler
 • Statistikk og analyse
 • Søk
 • Redaksjonelt innhold
 • Metadata
 • Om høringer
 • Skjema
 • Nyhetsvarsel
 • Del, tips og følg
 • Spørreundersøkelser
 • Videostreaming

Saksbehandling og arkiv

Generell informasjon om departementenes behandling av personopplysninger knyttet til saksbehandling og arkiv, finnes her på regjeringen.no.

Kulturdepartementets saksbehandlings- og arkivsystem driftes av Departementenes sikkerhets- og servicesenter. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon tilbyr et arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter.

Administrasjonsavdelingen er delegert det daglige ansvaret for departementets arkiv, og utarbeider nødvendige rutiner for bruk av dette. Ledere for de ulike enhetene i departementet følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.

Opplysninger som innhentes i rekrutteringsprosesser

For utlysing av stillinger og mottak av søknader bruker Kulturdepartementet en nettbasert rekrutteringsportal. (Søknadene lagres i rekrutteringsportalen i ca. ett år før de slettes.) For søknader til embetsstillinger fra ekspedisjonssjefnivå og virksomhetslederstillinger bevares stillingssøknader i tråd med kravene i arkivloven.

Rettigheter

Alle som spør har rett til grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 1, jf. personvernforordningen artikkel 13. Kulturdepartementet har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av departementets systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger departementet ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt oss

E-post: [email protected]
Telefon: +47 22 24 90 90
Postadresse: Postboks 8030 DEP, 0030 Oslo

Personvernombudet i Kulturdepartementet

Siden Kulturdepartementet er en offentlig myndighet, har vi opprettet et eget personvernombud i virksomheten.

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens evne til å etterleve regelverk for behandling av personopplysninger.

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelse av personvernregelverket. Personvernombudet har taushetsplikt.

Les mer om personvernombudsordningen på Datatilsynets hjemmesider.

Henvendelser til vårt personvernombud

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om Kulturdepartementets egen behandling av personopplysninger.

For eksterne henvendelser er adressen:

Kulturdepartementet
Postboks 8030 DEP
0030 Oslo

Merk konvolutten "Kulturdepartementets personvernombud"

Alternativt til postgang kan du sende e-post til pe[email protected]

Til toppen