Norsk Teknisk Museum

Styret er ansvarlig for museets drift. Det skal påses at museets formål blir fremmet på beste måte og har ansvaret for at virksomheten skjer innenfor de økonomiske rammer og øvrige vilkår som til enhver tid gjelder.