Stiftelsen Lillehammer Museum

Stiftelsen Lillehammer museum er en vitenskapelig institusjon med formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner, fortrinnsvis fra tiden etter reformasjonen. Med utgangspunkt i samlingene skal stiftelsen drive forskning og formidle kunnskap gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former for opplevelser og informasjon.

Stiftelsen har ansvar for forvaltning og drift av Maihaugen. Håndverk, håndverkstradisjoner og samtidsdokumentasjon er et nasjonalt ansvar. For bygdesamlingen (Bygda) og bysamlingen (Byen) på Maihaugen er det geografiske ansvarsområdet Gudbrandsdalen og Lillehammer, og for boligsamlingen (Boligfeltet) er det Østlandet.

Stiftelsen har en nasjonal oppgave gjennom forvaltning og driftsansvar for Norges Postmuseum, dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk, Norges Olympiske Museum og Norsk håndverksinstitutt.

Stiftelsen kan også påta seg det faglige og økonomiske ansvar for drift av andre museer.

Stiftelsen kan drive annen forretningsvirksomhet som står i naturlig tilknytning til museumsvirksomheten.