Likestillings- og mangfoldsutvalget

Utvalget skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. Likestillings- og mangfoldsutvalget skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Utvalget skal lage en NOU som skal leveres til regjeringen innen 31. desember 2022.

Om Likestillings- og mangfoldsutvalget

Opprettet: 2021

Opphørt: 2022

Type: Utvalg

Kontakt

Eget nettsted: https://likeverdogmangfold.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk i samfunn, økonomi og teknologi som kan føre til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt.

Full mandattekst Likestillings- og mangfoldsutvalget

Aktive medlemmer (pr. 11/24/2021)