Styret for Norsk filminstitutt

Styret har det overordnede ansvaret for Norsk filminstitutt, herunder det faglige, strategiske, administrative og økonomiske ansvaret.

Styret er oppnevnt av Kulturdepartementet og skal være bindeleddet mellom departementet og NFIs ledelse i alle saker av strategisk og langsiktig betydning.

Innenfor de lover og regler som gjelder for statlig virksomhet, i tillegg til annet regelverk og styringsdokumenter fastsatt av departementet, har styret det overordnede ansvaret for:

  • strategisk utvikling
  • økonomisk kontroll og ansvarlig drift
  • organisering
  • kontroll med at NFI tilfredsstiller fastsatte krav

Om Styret for Norsk filminstitutt

Opprettet: 2008

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: c/o Norsk filminstitutt, P.b. 482 Sentrum, 0105 Oslo

Eget nettsted: https://www.nfi.no/dette-gjor-nfi/nfis-styre

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret har det overordnede ansvaret for Norsk filminstitutt, herunder det faglige, strategiske, administrative og økonomiske ansvaret.

Full mandattekst Styret for Norsk filminstitutt