Medieeierskapsutredningen

Ekspertgruppe for gjennomgang av medieeierskapsloven

Kulturdepartementet oppnevnte en ekspertgruppe som skulle gjennomgå eierskapsreglene. Arbeidsgruppen avga sin rapport 24. april 2012.

Ekspertgruppens leder advokat Mona Søyland overleverte ekspertgruppens rapport til kulturminister Anniken Huitfeldt 24. april 2012:

 

 

 

Innspill
Ekspertgruppen inviterte til skriftlige innspill fra myndigheter, bransjeaktører, forskere og andre som har interesse for regulering av eierskap i medier. Du kan lese de mottatte innspillene under lenken "Innspill" på høyre side.

Bakgrunn
16. mai 2011 nedsatte Regjeringen en ekspertgruppe som skal gjennomgå reglene for eierskap i medier.

- Med de store endringene vi har sett på mediefeltet, særlig innen teknologi og eierstruktur, er tiden moden for en full gjennomgang av medieeierskapsreglene, for å se om det er behov for å tilpasse dem etter medielandskapet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Lovens formål - å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud - ligger fast. Ulike mediesektorer glir imidlertid over i hverandre, mens dagens medieeierskapslov er innrettet slik at bransjen deles i sektorer. Ekspertgruppen skal vurdere om loven bør omfatte vertikal integrasjon og grenser for eierskap i elektroniske medier, og blant annet se på reguleringsmodellen, markedsinndelingen og eierskapsgrensene på nasjonalt og regionalt nivå. Gruppen vil underveis i arbeidet konsultere berørte myndigheter og aktører i bransjen. Rapporten vil også bli gjenstand for ordinær høring.

Medieeierskapsloven ble innført i 1997. Loven er basert på en sektordeling av mediebransjen i henholdsvis dagspresse, radio og fjernsyn. Loven fastsetter veiledende grenser for kontroll innenfor hvert av disse markedene. Loven har også grenser for samtidig eierskap innenfor flere markeder. Medietilsynet forvalter i dag loven. Loven gir tilsynet adgang til å gripe inn mot overtakelse av hele eller deler av et medieforetak.

Elektroniske medier er i dag formelt omfattet av lovens virkeområde, men det er ikke fastsatt grenser for eierskap i slike medier. Medietilsynet har heller ikke hjemmel til å gripe inn. I praksis betyr det at nettjenester ikke blir tatt med når tilsynet skal beregne en aktørs eierposisjon på mediemarkedet.

Advokat i SIMONSEN, Mona Søyland, leder ekspertgruppen. Se lenker i høyre kolonne for en presentasjon av medlemmene i ekspertgruppen, ekspertgruppens mandat og oppdatert informasjon om ekspertgruppens arbeid.