Referansegruppe om ulovlig fildeling

Referansegruppen avsluttet sitt arbeide i begynnelsen av juni 2010.

Kulturdepartementet oppnevnte 26. februar 2010 en referansegruppe for vurdering av problemstillinger knyttet til ulovlig fildeling.

Gruppen skulle fungere som referanse for departementets arbeid med revisjonen av åndsverkloven, og skulle se på mulige tiltak som kan begrense den ulovlige fildelingen og samtidig stimulere til økt bruk av lovlige tjenester.

Gruppen var sammensatt slik at representanter for ulike berørte interesser – og med ulik tilnærming til problemstillingene – kunne vurdere aktuelle spørsmål bredt og effektivt.

Referansegruppen avsluttet sitt arbeide i begynnelsen av juni 2010. 

Sammensetning 

Mandat 

Oppnevningsbrev