Utvalgsleder ba om innspill

Hvordan kan vi sikre og styrke mangfoldet i mediene du bruker? Utvalgsleder Knut Olav Åmås ba om innspill under utvalgets arbeid.

Invitasjon fra utvalgslederen om å komme med innspill:

Vi i Mediemangfoldsutvalget inviterer alle interesserte til å komme med konkrete innspill og ideer nå i utvalgets første fase. Vi inviterer til bred debatt om det norske mediemangfoldet med utgangspunkt i mandatet utvalget har fått av Regjeringen: Vi skal komme med konkrete anbefalinger om hvordan mediemangfoldet kan sikres og styrkes her i landet i årene fremover. Vi kan fremme forslag som involverer både økonomiske, politiske og lovmessige virkemidler.

Utvalgets mandat er å komme med forslag og anbefalinger som gjelder nyhets-, debatt- og aktualitetsmedier - både aviser og allmennkringkastere. Vi kan allerede nå si at vårt hovedfokus kommer til å være hva borgerne og samfunnet vil ha behov for i årene fremover - av journalistikken og mediene. Mediebransjen er avhengig av flere midler for å nå disse målene. Vi er opptatt av journalistikkens plass i og bidrag til samfunnet, uavhengig av hvem som skaper den. 

Vårt mandat er bredt og krevende, men ikke altomfattende. Vi vil likevel til en viss grad innreflektere andre deler av medielandskapet som har berøringspunkter med mandatet. Det gjelder i særlig høy grad globale medieaktører, for eksempel leverandørene av søketjenester og sosiale medier, bruken av dem i Norge og den økonomiske siden av deres virksomhet i Norge.

Nasjonale og regionale innspillsmøter

Mediemangfoldsutvalget skal skrive en NOU - en norsk offentlig utredning - som skal overleveres 1. mars 2017. Men vi vil ha mye offentlig aktivitet og diskusjon lenge før den tid.

Mandag 25. januar starter vi med et stort halvdags innspillsmøte i Oslo, for nasjonale interesserte i mediefeltet generelt, og for andre interesserte lokalisert i østlandsregionen. Det vil bli et stort antall korte, forberedte innlegg og rikelig med tid til fri diskusjon i plenum. De som skal holde de korte innleggene blir bedt om å svare på følgende spørsmål:

  • Hva er de største truslene mot norsk mediemangfold i årene fremover?
  • Hvordan kan vi sikre hele befolkningen tilgang på nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt?

Det er gjennomført innspillsmøter i Oslo, Tromsø, Trondheim og i Bergen i 2016. Informasjon om møtene ble lagt ut fortløpende på utvalgets Facebook-side.

Vi inviterte bredt til alle fire innspillsmøter. T

Arbeidsform

Hele Mediemangfoldsutvalget har møter ca. én gang månedlig, stort sett heldagsmøter. Vi disponerer dem etter tema ut fra mandatet, og inviterer også ekstern kompetanse til å belyse alle de problemstillinger vi må sette oss inn i - og selvsagt for å skaffe utvalget all den kunnskap og alle de perspektiver vi trenger og som andre personer og miljøer kan tilføre oss. Vi tar gjerne imot henvendelser.

Mediemangfoldsutvalget kommer også til å bestille nye undersøkelser der vi i dag mangler kunnskap. To korte studiereiser i Skandinavia og Europa vil bli gjennomført i vår, for å dekke den delen av vårt mandat som dreier seg om å lære av de mest relevante eksemplene i andre lands mediemangfolds-politikk. Kalender for utvalgsarbeidet finner du her.

Mediemangfoldsutvalget er et kompetent og sterkt utvalg, som jeg er glad for å lede. 

Vi skal gjøre vårt beste, sammen med ekstern kompetanse og alle de konsultasjoner vi trenger, for å tenke omkring, utrede og granske hva som må til for å ivareta og styrke det norske mediemangfoldet i årene fremover. Vi skal komme med alle de konkrete anbefalinger vi mener trengs for å nå dette målet.

Alt vi skal foreta oss i det krevende og spennende NOU-arbeidet har nettopp dette som siktemål: mediemangfoldet i Norge og hva slags virkemidler, tiltak og tenkning som trengs for å trygge det, utvikle det og styrke det. Det dreier seg om grunnlaget for mediepolitikk, medieøkonomi og mediekultur.

Slik sett ligger Mediemangfoldsutvalgets arbeid direkte i forlengelsen av Ytringsfrihetskommisjonens NOU fra 1999, ledet av Francis Sejersted. Dette utvalget ga oss blant annet en ny paragraf 100 i Grunnloven, og klargjorde det såkalte infrastrukturkravet: at det også er et offentlig ansvar å legge til rette for mangfold og kvalitet i norske medier. I tillegg til at det selvsagt er mange andres ansvar.

Den utredningen har på sine måter vært en premissleverandør i halvannet tiår. Mitt håp er at vår NOU skal bli det på nye måter - like lenge. Den viktigste medieutredning for det neste tiåret. For mediemangfoldet er avgjørende og livsviktig for et åpent og fritt samfunn som Norge.

Til slutt: Velkommen med innspill til mediemangfoldsutvalget! Vi kommer til å ta alt relevant med oss i arbeidet.

På vår Facebook-side finner du siste nytt om utvalgsarbeidet. 

Her er et utvalg av mediesaker om utvalget: