Tilskudd til lokale lag og foreninger

Fra og med hovedfordelingen i 2000 har Kulturdepartementet hatt en tilskuddsordning som retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Ordningen ble etablert som følge av Stortingets behandling av St.meld.nr. 27 (1996 - 1997) Om statens forhold til frivillige organisasjoner og St. meld. nr. 44 (1997 - 1998), som er en tilleggsmelding til den førstnevnte.

Målene for tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. Likestillingsaspektet, samt hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.

Kulturdepartementet har lagt opp til at tilskuddsordningen skal utformes på en slik måte at det ikke medfører store administrative konsekvenser for mottakerne.

Idrettsrådene har fått ansvaret for å fordele midlene til idrettslagene i sine respektive kommuner. Antall innbyggere i alderen 6-19 år i kommunen bestemmer størrelsen på tilskuddet idrettsrådene skal fordele. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets retningslinjer og ivareta lokale behov. I tillegg kan Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) komme med anbefalinger om hvordan fordelingen kan gjøres.

Fordeling av tilskudd til lokale lag og foreninger

Det er idrettsrådene som foretar fordeling av midlene til lagene innen sine respektive kommuner. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets retningslinjer (gjengitt nedenfor) og ivareta lokale behov.

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer:

  1. Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.
  2. Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.
  3. Alle lag som tilfredsstiller ovennevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, har rett på tilskudd. I tillegg skal Idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.
  4. Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
  5. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Likestillingsaspektet, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede), og inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Fordeling av tilskudd pr. kommune