Kulturdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dette er en oversikt over statlige tilskuddsordninger under Kulturdepartementet som frivillige organisasjoner kan søke på. De fleste av ordningene forvaltes av underliggende virksomheter eller av tilskuddsmottakere som viderefordeler tilskudd.

Det finnes andre ordninger på Kulturdepartementets budsjett som i prinsippet er åpen for alle søkere. Departementet gir også enkelttilskudd til noen organisasjoner der mottakerne er navngitt og midlene er øremerket i budsjettforslaget. Se Kulturdepartementets årlige budsjettproposisjoner for informasjon om disse tilskuddene.

 

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Regelverk (på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Tilskudd til lokale lag og foreninger (idrettsformål)/Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Regelverk (på nettsiden til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Frifond

Regelverk (på nettsiden til Frifond)

Frifond organisasjon

Regelverk (på nettsiden til Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) 
Regelverk (på nettsiden til Norsk Musikkråd)

LNU Kultur

Regelverk (på nettsiden til Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)

Søknadsberettigede samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Regelverk (på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Spillemidler til utstyr

Regelverk (på nettsiden til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Inkludering i idrettslag

Regelverk (på nettsiden til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter til skolekorps og barne- og ungdomsorkestre (Instrumentfondet)

Norges Musikkorps Forbund
De unges orkesterforund - UNOF

Landsomfattende musikkorganisasjoner

Regelverk (på nettsiden til Norsk musikkråd)

Aktivitetsmidler for kor

Regelverk (på nettsiden til Norges Korforbund)

Tilskudd til frivilligsentraler

Regelverk

Idrettsanlegg i kommunene

Regelverk (.pdf)

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Regelverk (på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Regelverk

Musikkutstyrsordningen

Regelverk (på nettsiden til Musikkutstyrsordningen) 

Tilskudd til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

Regelverk (gjelder kapittel 4)

Driftstilskudd fra Norsk kulturråd

Regelverk (på nettsiden til Norsk kulturråd)