Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Dette er en oversikt over statlige tilskuddsordninger under Kultur- og likestillingsdepartementet som frivillige organisasjoner kan søke på. De fleste av ordningene forvaltes av underliggende virksomheter eller av tilskuddsmottakere som viderefordeler tilskudd.

Det finnes andre ordninger på departementets budsjett som i prinsippet er åpen for alle søkere. Departementet gir også enkelttilskudd til noen organisasjoner der mottakerne er navngitt og midlene er øremerket i budsjettforslaget. Se departementets årlige budsjettproposisjoner for informasjon om disse tilskuddene.

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Informasjon for frivillige lag og foreninger på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Tilskudd til lokale lag og foreninger (idrettsformål)/Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Regelverk (på nettsiden til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Frifond

Regelverk (på nettsiden til Frifond)

Frifond organisasjon

Regelverk (på nettsiden til Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) 
Regelverk (på nettsiden til Norsk Musikkråd)

LNU Kultur

Regelverk (på nettsiden til Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)

Søknadsberettigede samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Informasjon på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet

Spillemidler til utstyr

Regelverk (på nettsiden til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Inkludering i idrettslag

Regelverk (på nettsiden til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter til skolekorps og barne- og ungdomsorkestre (Instrumentfondet)

Norges Musikkorps Forbund
De unges orkesterforund - UNOF

Landsomfattende musikkorganisasjoner

Informasjon på nettsiden til Norsk musikkråd

Aktivitetsmidler for kor

Informasjon på nettsiden til Norges Korforbund

Tilskudd til frivilligsentraler

Regelverk

Idrettsanlegg i kommunene

Regelverk (.pdf)

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Regelverk (på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet)

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Regelverk

Kulturrom - Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler

Informasjon på nettsiden til Kulturrom 

Tilskudd til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

Regelverk

Driftstilskudd fra Norsk kulturråd

Regelverk (på nettsiden til Norsk kulturråd)