Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Ordningene nevnes her under hvert departement. For informasjon om ordningene, klikk på lenkene og gå inn på departementenes egne oversikter.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom
 • Tilskudd til sosialt entreprenørskap
 • Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening
 • Tilskudd til pensjonistorganisasjoner
 • Mer informasjon om ordningene...

Barne- og likestillingsdepartementet

 • Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Nasjonal grunnstøtte) 
 • Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Internasjonal grunnstøtte) 
 • Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep 
 • Tilskudd til samlivstiltak 
 • Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barne- og ungdomsvernet 
 • Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet 
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 
 • Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 
 • Mangfold og inkludering 
 • Reisestøtteordning for forbrukerrepresentanter 
 • Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 
 • Tilskudd til private kirkebygg 
 • Dialogtiltak m.m.-utlysning av midler  
 • Mer informasjon om ordningene...
 •  

Forsvarsdepartementet

 • Tilskudd til frivillige organisasjoner
 • Tilskudd til historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig
 • Tilskudd til veteranorganisasjoner og veteranprosjekter
 • Mer informasjon om ordningene...

Helse- og omsorgsdepartementet

 • Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats
 • Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner
 • Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom
 • Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer
 • Grunntilskudd til frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring
 • Frivillig arbeid mv. 
 • Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
 • Mer informasjon om ordningene...

Justis- og beredskapsdepartementet

 • Tilskudd på prostitusjons- og menneskehandelsfeltet
 • Tilskudd til tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner
 • Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten
 • Tilskudd til aktivitetstilbud til barn i asylmottak
 • Tilskudd til prosjekter som informerer om mulighetene til assistert retur til hjemlandet
 • Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Tilskudd til frivillige organisasjoner på kriminalomsorgens områder
 • Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak
 • Mer informasjon om ordningene...

Klima- og miljødepartementet

 • Tilskot til vassmiljøtiltak – kalking
 • Tilskot til vassmiljøtiltak – anadrom laksefisk
 • Tilskot til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning
 • Tilskot til rovvilttiltak – førebyggjande tiltak
 • Tilskot til rovvilttiltak – konfliktdempande tiltak
 • Tiltak i kulturlandskapsområde registrert som verdifulle kulturlandskap
 • Tiltak for ville pollinerande innsekt
 • Verdiskaping naturarv
 • Nasjonale Turiststigar
 • Tilskot til truga arter og naturtyper
 • Tilskot til tiltak mot framande arter
 • Tilskot til fiskeformål
 • Tilskot til friluftslivsaktivitet
 • Friluftslivsaktivitet for personar med innvandrarbakgrunn
 • Tilskot til opprydding i marin forsøpling
 • Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring
 • Tilskot til fartøyvern
 • Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet
 • Norsk kulturminnefond – tilskot til disposisjon for kulturminnetiltak
 • Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftingar
 • Tilskot til frivillige klima- og miljøorganisasjonar samt klima- og miljøstiftelsar
 • Mer informasjon om ordningene...

Kommunal- og distriktsdepartementet

 • Boligsosialt kompetansetilskudd
 • Lokal kompetanse innen plan, kart, geodata og miljø
 • Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner
 • Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner
 • Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner
 • Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner
 • Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner
 • Tilskudd til informasjonstiltak ved valg
 • Tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur
 • Mer informasjon om ordningene...

Kultur- og likestillingsdepartementet

 • Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
 • Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
 • LNU Kultur
 • LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv
 • Inkludering i kulturlivet
 • Tilskuddsordning amatørteater
 • Ordninger for kordirigenter
 • Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet
 • Tilskudd til aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBTQ)
 • Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
 • Tilskuddsordningen levekår og livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner
 • Anlegg for friluftsliv (fjell, kyst og lavland)
 • Arrangementer for personer med funksjonsnedsettelse
 • Frifond barn og unge - idrett (inngår i Frifond barn og unge)
 • Friluftsrådenes Landsforbund - tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom
 • Inkludering i idrettslag
 • Norsk Friluftsliv - tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom
 • Spillemidler til utstyr via NIF
 • Spillemidler til utstyr via Norges Bilsportforbund
 • Tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM)
 • Historiske spel
 • Aktivitetsmidler for kor
 • Frifond organisasjon - LNU
 • Frifond barn og unge - LNU
 • Frifond organisasjon - Norsk Musikkråd
 • Frifond musikk - Norsk musikkråd
 • Frifond teater - LNU
 • Instrumentfondet - tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter til korps
 • Krafttak for sang
 • Nasjonale musikkorganisasjoner
 • Norske kirkeakademier
 • Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen)
 • Mer informasjon om ordningene...

Kunnskapsdepartementet

 • Tilskudd til organisasjoner
 • Tilskudd til studieforbund
 • Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner
 • Tilskudd til interesseorganisasjoner for studenter
 • Tilskudd til UNESCO-formål
 • Kompetansepluss arbeidslivet og frivillighet
 • Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
 • Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020 – Midlertid tilskuddsordning opprettet ifm. Covid-19-viruset.
 • Mer informasjon om ordningene...

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

 • Tilskot til lokale tiltak for trafikktryggleik
 • Tilskot til kulturminne og kulturvern innan jernbanesektoren
 • Prosjektstønad til historiske jernbaneformål
  Mer informasjon om ordningene...  

Utenriksdepartementet