Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Ordningene nevnes her under hvert departement. For informasjon om ordningene, klikk på lenkene og gå inn på departementenes egne oversikter.

Arbeids- og sosialdepartementet

 • Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom – prosjekter 
 • Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom – driftsstøtte 
 • Tilskudd til sosialt entreprenørskap
 • Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening
 • Tilskudd til pensjonistorganisasjoner
 • Mer informasjon om ordningene...

Barne- og likestillingsdepartementet

 • Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet (drifts- og aktivitetstilskudd)
 • Tilskudd til bedre levekår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn (LHBTI)
 • Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Nasjonal grunnstøtte)
 • Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Internasjonal grunnstøtte)
 • Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep
 • Tilskudd til samlivstiltak
 • Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
 • Tilskudd til fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Tilskudd til universell utforming
 • Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barne- og ungdomsvernet
 • Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet
 • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
 • Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 • Mangfold og inkludering
  Mer informasjon om ordningene...

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

 • Frivillig rusmiddelforebyggende innsats
 • Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner
 • Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom
 • Informasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommer
 • Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring
 • Grunntilskudd til frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring
 • Helse- og sosialtjenester samisk befolkning
 • Folkehelsetiltak av nasjonal betydning
 • Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten
 • Frivillig arbeid mv.
 • Seksuell helse
 • Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
 • Psykisk helse i skolen
 • Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern
 • Etter- og videreutdanning i psykisk helse
 • Drift av Fontenehus
 • Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel
 • Utprøving av individuell jobbstøtte (IPS)
 • Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs
 • Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading
 • Aktivitet seniorer og eldre
 • Tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner
 • Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke
 • Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
 • Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd
 • Penger til kompetanse- og nettverksbygging (samarbeid Polen og Slovakia)
 • Tilskuddsordningen til helsesamarbeid med Russland
 • Mer informasjon om ordningene...

Justis- og beredskapsdepartementet

 • Tilskudd på prostitusjons- og menneskehandelsfeltet
 • Tilskudd til tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner
 • Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten
 • Tilskudd til aktivitetstilbud til barn i asylmottak
 • Tilskudd til prosjekter som informerer om mulighetene til assistert retur til hjemlandet
 • Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Tilskudd til frivillige organisasjoner på kriminalomsorgens områder
 • Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak
 • Mer informasjon om ordningene...

Klima- og miljødepartementet

 • Reisestøtte til deltagelse for norske frivillige organisasjoner på internasjonale klima- og miljømøter
 • Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser
 • Forskjellige organisasjoner og stiftelser
  - Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser innenfor forurensningsområdet
  - Naturfaglige organisasjoner
 • Mer informasjon om ordningene...

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Boligsosialt kompetansetilskudd
 • Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig og byggkvalitet 
 • Lokal kompetanse innen plan, kart, geodata og miljø
 • Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner
 • Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner
 • Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner
 • Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner
 • Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner
 • Tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur
 • Tilskudd til utleieboliger 
  Mer informasjon om ordningene...

Kulturdepartementet

 • Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
 • Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
 • Tilskudd til lokale lag og foreninger (idrettsformål)
 • Frifond
 • Frifond organisasjon
 • LNU Kultur
 • Søknadsberettigede samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 
 • Tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom
 • Spillemidler til utstyr
 • Inkludering i idrettslag
 • Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter til skolekorps og barne- og ungdomsorkestre
 • Landsomfattende musikkorganisasjoner
 • Aktivitetsmidler for kor 
 • Tilskudd til frivilligsentraler
 • Idrettsanlegg i kommunene
 • Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
 • Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg
 • Musikkutstyrsordningen
 • Tilskudd til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet
 • Driftstilskudd fra Norsk kulturråd
 • Mer informasjon om ordningene...

Kunnskapsdepartementet

 • Tilskudd til organisasjoner
 • Tilskudd til studieforbund
 • Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner
 • Tilskudd til interesseorganisasjoner for studenter
 • Tilskudd til UNESCO-formål 
 • Program for basiskompetanse i frivilligheten (BFK)
  Mer informasjon om ordningene...

Landbruks- og matdepartementet

 • Støtte til organisasjonar
 • Utviklingstiltak innen økologisk landbruk 
 • Klima- og miljøprogrammet 
 • Kompetanse-utviklingsprogrammet i landbruket (KIL)
 • Tilskudd til avlsorganisasjoner
  Mer informasjon om ordningene...

Samferdselsdepartementet

 • Tilskot til lokale tiltak for trafikktryggleik
 • Tilskot til kulturminne og kulturvern innan jernbanesektoren
 • Prosjektstønad til historiske jernbaneformål
  Mer informasjon om ordningene...  

Utenriksdepartementet

 • Prosjektbistand til ODA-godkjente OSSE-land i Eurasia 
 • Informasjon om europeisk samarbeid 
 • Opplysningsarbeid for fred 
 • Atomhandlingsplanen
 • Støtte til sivile samfunnsaktører
 • Støtte til internasjonale organisasjoner og nettverk
 • Støtte til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid
 • Demokratistøtte
 • Fredskorpset
 • Nedrustning og anti-terror
 • Støtteprogram for NGOer i Østersjø- og barentsregionen
  Mer informasjon om ordningene...