Gaveforsterkningsordningen

Regjeringen innførte i 2014 en gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. På grunn av stor interesse og oppslutning om ordningen i det første prøveåret, har regjeringen styrket og videreutviklet den både i 2015 og 2016. I 2017 ble rammen utvidet til 59,1 mill. kroner, og ordningen gjelder for flere mottakere/givere og flere formål.

Erfaringene i 2014

De opprinnelige retningslinjene omfattet museene i Det nasjonale museumsnettverket og museene som får fast driftsstøtte fra Sametinget. Tilskudd i form av 25 % gaveforsterkning ble gitt basert på gaver fra private givere til kjøp av kunst og istandsettelse av museumsanlegg og utstillinger.

Kulturdepartementet mottok søknader om ca. 17,8 millioner kroner i gaveforsterkning fordelt på nærmere halvparten av museene som var omfattet av ordningen. Det ble gitt tilskudd til 23 ulike museer (34 søknader), basert på forsterkning av i alt 70 ulike gaver i 2014. Tolv av de 70 enkeltgavene var på 1 million kroner eller mer. De fleste enkeltgavene var imidlertid av en størrelse på 250 000 kroner eller under.

Endringer gjeldende fra 2015

I 2015 ble det satt av en bevilgning i statsbudsjettet på 30,3 millioner kroner til ordningen på kap. 320 Allmenne kulturformål post 85 Gaveforsterkningsordning, og retningslinjene ble utvidet og revidert. De viktigste endringene i retningslinjene var:

 1. Søkeren/gavemottakeren må være et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne. 
 2. Formålet er utvidet til å gjelde alle tiltak som har til hensikt å styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer.

Endringer fra 2016

Fra 01.01.2016 ble gaveforsterkningsordningen utvidet til også å omfatte gaver til musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, visuell kunst og kulturbygg. Ordningen ble samtidig styrket med 50 prosent, fra 30 millioner kroner til 45 millioner kroner. Innenfor de nye retningslinjene kan gavemottaker være en av følgende:

 • et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk, eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne, eller
 • en eier eller forvalter av et kulturbygg tilgjengelig for allmennheten (flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for visuell kunst), eller
 • en profesjonell kunst- og kulturvirksomhet med minst ett fast lønnet årsverk, som driver arbeid innen formidling av:
  - musikk (arrangører, festivaler, orkestre, ensembler, etc.)
  - litteratur (arrangører, bibliotek, litteraturhus, festivaler, etc.)
  - scenekunst (arrangører, festivaler, teatre, operaer, kompanier, frie grupper, etc.)
  - visuell kunst (arrangører, kunstfestivaler, gallerier, kunsthaller, kunstforeninger, etc.)

Det kom inn over 180 søknader i 2016.

Både i 2015 og 2016 mottok departementet langt flere søknader enn det var dekning for innenfor rammen, og en del søknader måtte overføres til året etter. 

Søknadsbehandling

Kulturdepartementet oppfordrer alle potensielle givere og gavemottakere til å sette seg grundig inn i de nye retningslinjene for gaveforsterkningsordningen.

Søknader om gaveforsterkning sendes med nødvendige opplysninger og dokumentasjon til Kulturdepartementet. Søknaden skal merkes ”gaveforsterkning” og sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no eller til Kulturdepartementets postadresse Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. 

Søknadene blir behandlet og gaveforsterkning utbetalt fortløpende i den rekkefølgen komplette søknader mottas og kan godkjennes. Dersom tilgjengelig ramme blir brukt fullt ut, vil eventuelle resterende søknader overføres til det påfølgende budsjettåret etter samme prioritet.