Tilskudd til kultur

Det kan gis støtte til enkelttiltak og prosjekter som ikke passer inn under de øvrige ordningene for tilskudd. Midlene er ment for å fange opp ekstraordinære tiltak.

Departementet disponerer også mindre beløp for å dekke nye behov som oppstår i budsjettåret. Normalt vil søknader til departementet om enkelttilskudd bli oversendt Norsk kulturråd for behandling.

Se mer om Norsk kulturråds støtteordninger på deres hjemmeside.

 

Kulturbygg

Kulturdepartementet er oppdragsgiver for bygg til statlige kulturinstitusjoner. Departementet gir også tilskudd til nasjonale kulturbygg. Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene.

Den kulturelle skolesekken

Nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. 

Gaveforsterkningsordningen

Regjeringen innførte i 2014 en gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. 

Utstillingsvederlag

Avtale mellom staten og kunstnerorganisasjonene