Tilskudd til nasjonale minoriteter

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forenklingstiltak: Revidere kriteriene for å motta støtte. Vurdere å lage mal for rapportering.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner:  Objektive kriterier som organisasjonenes størrelse, representativitet og aktivitet vil i større grad enn tidligere bli brukt som kriterier for å få støtte, noe som vil gjøre ordningen mer gjennomsiktig for tilskuddsmottaker. En mal for rapportering vil forenkle rapporteringsprosessen og gi organisasjonene en enklere oversikt over hva det skal rapporteres på.

Status: Det er laget skjema for rapportering, vil tas i bruk ved rapportering i mars 2016. Revidering av kriteriene er utsatt. Det skal lages nytt regelverk for ordningen og revidering vil gjøres i denne sammenhengen. Målet er at ny ordning skal gjelde fra 2016.