Tilskuddsordningen for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Forenklingstiltak: Forskriften for ordningen skal revideres. Den skal blant annet gjennomgås i tråd med KUDs veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: At forskriften er i tråd med dagens krav til statlige tilskuddsordninger, at den er oversiktlig og tydelig for søkerne og utformet på en måte som sikrer god kontroll med tilskuddene.

Gjennomført høsten 2014.

Resultat: Forskriften er revidert og endringene er gjort gjeldende fra og med 2015. Det er lagt vekt på å gjøre ordningen oversiktlig og tydelig for søkerne. Det er gjort flere endringer for å sikre at forskriften ligger nærmere KUDs veileder for forenkling.