Aktiviteter for barn i asylmottak, frivillige i redningstjenesten, frivillig virksomhet i kriminalomsorgen m.m.

Forenkling av tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Justis- og beredskapsdepartementet

  • Aktiviteter for barn i asylmottak
  • Frivillige i redningstjenesten
  • Frivillig virksomhet i kriminalomsorgen
  • Kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Prosjektmidler på prostitusjonsfeltet
  • Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Forenklingstiltak: Justisdepartementet vil gjennomgå regelverket for ordningene og vurdere disse tiltakene:

- redusert bruk av krav til revidert prosjektregnskap, og kun kreve revidert årsregnskap
- vurdere rapporteringsfrister
- redusere bruk av krav til halvårsrapportering
- mer konkrete rapporteringskrav
- klarere språk

Gjennomført: Regelverkene er revidert og endringene er for noen ordninger gjort gjeldende fra og med 2016, andre fra og med 2017.

Resultat: Det er gjort endringer for å sikre at regelverkene ligger nærmere KUDs veileder for forenkling. Regelverkene har blitt mer samordnet, for eksempel når det gjelder søknads- og rapporteringsfrister, og formuleringer av mål og tildelingskriterier. For å redusere rapporteringskravet er krav om prosjektregnskap tatt ut av regelverkene, med sikte på at det som hovedregel kun skal kreves ordinært årsregnskap. Krav til prosjektregnskap kan imidlertid fortsatt tas inn i tilskuddsbrev i den grad det vurderes som nødvendig. Informasjon av veiledende art som ikke har regelverkspreg tatt ut av regelverkene, og flyttet til utlysningstekst.