Drifts- og prosjektstøtte til egenorganiserte som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Arbeids- og sosialdepartementet.

Forenklingstiltak: Regelverket skal gjennomgås for å få bedre struktur, enklere språk og tydeligere krav.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Det blir lettere å forstå regelverket og kravene til tilskuddsmottakers bruk av midlene, slik at mindre ressurser brukes på søknad og rapportering.  

Gjennomført: Høsten 2015, med virkning for kunngjøring av tilskuddsmidler for 2016.

Resultat: Det er lagt vekt på å lage regelverket mer oversiktlig og lett forståelig for aktuelle mottakere av tilskudd. Endringene i regelverket bidrar til å tydeliggjøre hvilke organisasjoner som kan få støtte, samt hvilke krav som stilles til tilskuddsmottakere når det gjelder søknad og krav til rapportering. Beløpsgrensen for når det stilles krav til revisorattestert regnskap er hevet fra 50 000 til 100 000 kroner.