Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne m.m.

Forenkling av følgende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  • Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.
  • Tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne.
  • Tilskudd for å bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Tilskudd til aktiviteter, og til drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant LHBT-personer.

Forenklingstiltak: BLD vil samordne regelverkene, blant annet når det gjelder søknadsfrister, rapporteringsfrister, krav om revisorattestert regnskap, utforming av formål og hvor eventuelle prioriteringer skal framgå (i selve regelverket, i tildelingsbrev eller i statsbudsjettet). Barne-, ungdoms og familiedirektoratet vil utarbeide konkrete forslag til hvordan de ulike regelverkene kan harmoniseres bedre.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Det blir enklere å forholde seg til ordningene når de er samordnet.

Gjennomført høsten 2014.

Resultat: I utarbeidelsen av endringsforslagene har Bufdir lagt stor vekt på å harmonisere regelverkene de forvalter. Søknadsfrister er blant annet tatt ut av regelverkene. I stedet opplyses det om søknadsfrister på Bufdirs nettsider og i annen kunngjøring. Dette er et grep som gjøres for nesten samtlige tilskuddsordninger som direktoratet forvalter. Videre er kravet om revisorattestert regnskap fra registrert eller statsautorisert revisor satt til tilskuddsmottakere som har mottatt 100 000 kroner eller mer i tilskudd, enten det gjelder én tildeling eller flere tildelinger som samlet overstiger dette beløpet. Dette for å harmonisere rundskrivene for samtlige av tilskuddsordningene direktoratet forvalter, men også fordi at revisorattester er kostbare, og at denne kostnaden blir for prosentmessig stor når tilskuddene er lavere enn 100 000 kroner.