Forskriftsverket på pengespill- og lotteriområdet

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kulturdepartementet.

 

Forenklingstiltak: Revidere og kanskje slå sammen forskriftene på pengespill- og lotteriområdet, blant annet:

- forskrift om grasrotandel,
- bingoforskriften,
- lotteriforskriften, og
- forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Revisjon og mulig sammenslåing av forskriftene på pengespill- og lotteriområdet vil gjøre regelverket mer tilgjengelig og enklere å forholde seg til for frivillige organisasjoner.

Gjennomføres innen: Arbeidet er påbegynt av Lotteritilsynet og Justisdepartementets lovavdeling. Det tas sikte på å ferdigstille prosjektet i løpet av 2015.

Status: Dette arbeidet ble utsatt som følge av en ny Stortingsmelding om pengespill. Det tas sikte på å legge meldingen frem for Stortinget innen utgangen av 2016. Meldingen vil bl.a. drøfte valg av reguleringsmodell for det norske pengespillmarkedet, overskuddsfordeling til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og ansvarlighetstiltak for det regulerte pengespillmarkedet.

Revisjon av lov- og forskriftsverket på pengespill- og lotteriområdet vil også drøftes i meldingen. Arbeidet med dette prosjektet vil derfor utsettes til etter at meldingen er ferdigbehandlet av Stortinget.