Frifond

Forenkling av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner under Kulturdepartementet

Forenklingstiltak 1

Samordning av retningslinjer og forvaltningspraksis for Frifond i Norsk musikkråd og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Ordningen fremstår som mer enhetlig med større grad av likebehandling og ensartede krav til organisasjonene.

Gjennomført i 2014.

Resultat: Retningslinjer har blitt endret f.o.m. 2015 og er nå mer samkjørte.

 

Forenklingstiltak 2 

Samordning av begrepsbruk, definisjoner og krav til dokumentasjon for Frifond organisasjon og den nasjonale grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Gjenbruk av dokumentasjon som innrapporteres til ulike ordninger, slik at mindre ressurser brukes på søknad og rapportering.

Gjennomført i 2015.

Resultat: Ordningene er samordnet ved at krav til rapportering er mer like og ordningene har samme frister.