Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Departementene har gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene er gjennomført.

Oversikt over tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner som departementene skal forenkle: 

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

 • Aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltak
 • Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner
 • Prosjekttilskudd til utvikling av frivillige rusforebyggende tiltak
 • Oppfølging av Nasjonal hivstrategi ”Aksept og mestring” 
  Felles forenklingstiltak for ordningene

Justis- og beredskapsdepartementet

 • Aktiviteter for barn i asylmottak
 • Frivillige i redningstjenesten
 • Frivillig virksomhet i kriminalomsorgen
 • Kriminalitetsforebyggende tiltak
 • Prosjektmidler på prostitusjonsfeltet
 • Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 
  Felles forenklingstiltak for ordningene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet