Aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltak, driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner m.m.

Forenkling av tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner under Helse- og omsorgsdepartementet

  • Aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltak
  • Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner
  • Prosjekttilskudd til utvikling av frivillige rusforebyggende tiltak
  • Oppfølging av Nasjonal hivstrategi ”Aksept og mestring”

Forenklingstiltak: - gjennomgå regelverkene og vurdere begrepsbruken i tråd med KUDs veileder for forenkling. 

  • vurdere rutiner for kunngjøringstidspunkt og muligheten for å samordne kunngjøringene bedre 
  • gjennomgå kunngjøringstekstene for å forenkle språket 
  • vurdere å slå sammen tilskuddsordninger som overlapper 
  • vurdere å lage en enkel veileder for søknads- og rapporteringsprosessen

Forventet resultat for frivillige organisasjoner: Frivillige organisasjoner vil oppleve at søknadsprosessen blir enklere gjennom at begrepsbruken blir lik på tvers av ordninger, at søknadsdatoer kommer tidligere, samt at antallet ordninger blir mindre slik at tidsbruken knyttet til å orientere seg blant mulige ordninger blir mer effektiv. Rapporteringskravene skal bli enklere, slik at dokumentasjonsarbeidet for mottakere av tilskuddsmidler skal bli mindre.

Gjennomført: 2015

Resultat: De tre regelverkene rettet mot frivillig rusmiddelforebyggende arbeid er erstattet med to regelverk. Driftstilskuddet er videreført i en revidert tilskuddsordning og midlene til aktivitets- og prosjekttilskudd er samlet i én tilskuddsordning for frivillig rusmiddelforebyggende innsats. Det er lagt vekt på klart språk både i regelverk og kunngjøringstekster. Rusfeltets samarbeidsorgan Actis bistår organisasjonene i søknadsprosessen.

Tilskuddsordningen for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner er forenklet blant annet ved at det etter søknad gis treårig driftstilskudd som gir økt langsiktighet og mindre byråkrati.