Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

På denne siden finner du en oversikt over statlige tilskuddsordninger som er aktuelle for barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi tar sikte på å oppdatere den en gang i året. Siste hovedoppdatering var i mars 2015.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ordning

Om ordningen

Tilskuddsforvalter

Mer informasjon

Tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne og særskilt store hjelpebehov Ordningen er rettet mot organisasjoner som er godkjent under ordningen Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

Bufdir

www.bufdir.no 

 

Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barne- og ungdomsvernet Ordningen skal bidra til et bedre barnevern gjennom å forebygge problemutvikling og å medvirke til at utsatte barn og unge får bedre hjelp til å mestre livet sitt og utvikle evnene sine.  Bufdir

www.bufdir.no

Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet Ordningen skal bidra til å utvikle barnevernet gjennom å stimulere bruker- og interesse- organisasjonene innenfor feltet til å styrke sitt engasjement og å vise medansvar for utsatte barn, unge og familiene deres. Bufdir

www.bufdir.no

Tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet Aktivitetstilskudd kan gis til alle typer frivillige organisasjoner som har tiltak som skiller seg klart ut som egen satsing og kan bidra til å skape oppmerksomhet, informasjon, kunnskap, debatt og holdningsendringer når det gjelder familie- og likestillingspolitiske spørsmål. Bufdir

www.bufdir.no

Tilskudd til frivillige barne- og ungdoms-organisasjoner (nasjonal og internasjonal grunnstøtte) Driftstilskudd til nasjonale demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som deltar i nasjonal og internasjonal aktivitet. I tillegg tildeles det midler til nasjonal og internasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner.  Fordelingsutvalget med sekretariat i Bufdir

www.fordelingsutvalget.no

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling Tilskudd til drift av lokale innvandrer-organisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn. IMDi og kommuner, jf. rundskriv www.imdi.no 
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Formålet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. Tilskuddsordningen skal legge til rette for medlemmenes deltakelse i organisasjonen, og for at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi service til egne medlemmer. Funksjonshemmedes ungdoms- organisasjoner kan søke om driftstilskudd og likepersonstilskudd.  Bufdir  www.bufdir.no
Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/ forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet  Målet med ordningen er å stimulere frivillige organisasjoner til å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet gjennom å arbeide for endring av holdninger og praksis i aktuelle miljøer.  IMDi www.imdi.no 
Tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne Formålet med tilskuddsordningen er å styrke frivillige organisasjoners mulighet til å gjennomføre gode velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Ungdoms- organisasjoner som er godkjent for tilskudd under ordningen Tilskudd for funksjonshemmedes organisasjoner kan ikke søke.  Bufdir  www.bufdir.no
Tilskudd til kompetanse- og kunnskapsheving om universell utforming for andre tiltak Formålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Statlige, fylkes- kommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forsknings- institusjoner og organisasjoner kan søke om midler.  Bufdir www.bufdir.no 
Tilskudd til aktiviteter, og til drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Ordningen skal gå til å bedre levevilkår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.  Bufdir www.bufdir.no 
Tilskudd for å bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Ordningen er rettet mot frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det kan gis støtte til tiltak som er rettet mot å bidra til debatt, holdningsendring, skape deltakelse og generere og spre kunnskap. Bufdir www.bufdir.no
Mangfold og inkludering Prosjektstøtteordning for grupper, fritidsklubber eller organisasjoner av barn og unge som ønsker å fokusere på mangfold, holdninger og deltakelse. Dettte inkluderer arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. LNU www.lnu.no
Erasmus+ (nytt program fra 2014) Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs, hospitering, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og transnasjonale ungdomsinitiativ. I tillegg tilbys en rekke kurs for ungdoms- medarbeidere. Bufdir www.aktivungdom.eu
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt. Bufdir www.bufdir.no

Forsvarsdepartementet

Ordning Om ordningen Tilskuddsforvalter Mer informasjon
Tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner Tilskudd gis til prosjekt som støtter opp om forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om, og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Forsvarsdepartementet  

Helse- og omsorgsdepartementet

Ordning Om ordningen Tilskuddsforvalter Mer informasjon
Tilskudd til opplysningstiltak – forebygging av uønskede svangerskap m.v. Hovedmålet med ordningen er at alle skal ha mulighet for et godt seksualliv og kunne ivareta sin seksuelle helse. Andre mål er å redusere forekomsten av svangerskapsavbrudd og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Se prioriteringer i utlysningsteksten for det enkelte år. Helsedirektoratet Søknadsfristen for tilskudd for 2015 var 15.12.2014. Hvis ordningene videreføres i 2016, legges det opp til søknadsfrister på omtrent samme tid. Kunngjøringene blir lagt ut på denne siden fortløpende: https://helsedirektoratet.no/tilskudd.
Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner. Tilskuddet skal stimulere til å vedlikeholde og utvikle organisasjons- arbeidet og den frivillige innsatsen. Tilskuddsordningen skal stimulere til engasjement og ruspolitisk aktivitet både på nasjonalt og lokalt nivå. Helsedirektoratet Søknadsfristen for tilskudd for 2015 var 15.12.2014. Hvis ordningene videreføres i 2016, legges det opp til søknadsfrister på omtrent samme tid. Kunngjøringene blir lagt ut på denne siden fortløpende: https://helsedirektoratet.no/tilskudd.
Tilskudd til frivillig arbeid m.v.

Å fremme landsdekkende organisasjoners særskilte informasjons- og opplysnings-virksomhet ved å gi driftsstøtte til diverse tiltak som:

  • Informasjons- og kontaktskapende arbeid via besøk, telefon og internett 
  • Ettersøkelse og gjenopprettelse av kontakt
  • Likemannsarbeid
Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/tilskudd/frivillig-arbeid-mv
Oppfølging av Nasjonal hivstrategi ”Aksept og mestring” Hovedmålet med ordningen er at nysmitte med hiv skal reduseres – særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv. Alle som lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging uansett alder, kjønn, seksuell orientering og/eller praksis, bosted, etnisk bakgrunn og økonomi. Se prioriteringer i utlysningsteksten for det enkelte år. Helsedirektoratet Søknadsfristen for tilskudd for 2015 var 15.12.2014. Hvis ordningene videreføres i 2016, legges det opp til søknadsfrister på omtrent samme tid. Kunngjøringene blir lagt ut på denne siden fortløpende: https://helsedirektoratet.no/tilskudd.
Prosjekttilskudd til utvikling av frivillige rusforebyggende tiltak Målet med tilskuddsordningen er å bidra til nytenkning, innovasjon og utvikling av frivillige rusmiddel-forebyggende tiltak på nasjonalt nivå. Det gis tilskudd til kunnskapsbaserte prosjekter som kan sannsynliggjøre rusmiddel-forebyggende effekt og som har evaluerbare mål. Helsedirektoratet Søknadsfristen for tilskudd for 2015 var 14.11.2014. Hvis ordningene videreføres i 2016, legges det opp til søknadsfrister på omtrent samme tid. Kunngjøringene blir lagt ut på denne siden fortløpende: https://helsedirektoratet.no/tilskudd.
Psykisk helse i skolen Tilskudd gis til nasjonale aktører som styrker skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse, som øker skolens kompetansen i skolen om psykisk helse. Arbeid for å bedre samhandlig og samarbeid mellom viktige instanser for elevers læringsmiljø og psykiske helse er også et mål Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykisk-helse-i-skolen
Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading Tilskudd gis til nasjonale aktører som har som formål å forebygge og redusere forekomsten av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading. Tilskuddet er forankret i Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017 og skal gå til oppfølging av planens mål og målgrupper, tiltak og pågående arbeid.  Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonale-tiltak-for-forebygging-av-selvmord-og-selvskading
Tilskudd til bruker og pårørendearbeid Å fremme økt medvirkning fra brukere og pårørende i utforming og utøvelse av tilbud og tjenester innen rus- og psykisk helsefeltet.  Helsedirektoratet Søknadsfrist utløpt 01.02.2015. Hvis ordningene videreføres i 2016, legges det opp til søknadsfrister på omtrent samme tid. Kunngjøringene blir lagt ut på denne siden fortløpende: https://helsedirektoratet.no/tilskudd.
Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring  Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring. Tiltakene skal bidra til større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppen. Tiltakene skal som en hovedregel komme i tillegg til de ordinære, lovpålagte oppgavene som utføres i regi av kommunene. Målgruppen er personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring. Helsedirektoratet Søknadsfristen for tilskudd for 2015 var 15.12.2014. Hvis ordningene videreføres i 2016, legger en opp til søknadsfrister på omtrent samme tid. Kunngjøringene blir lagt ut på denne siden fortløpende https://helsedirektoratet.no/tilskudd.
Aktivitetstilskudd til frivillige rusforebyggende tiltak Målet med tilskuddsordningen er å bidra til drift av frivillige rusmiddel-forebyggende tiltak på nasjonalt nivå. Det gis tilskudd til kunnskapsbaserte prosjekter som kan sannsynliggjøre rusmiddel-forebyggende effekt og som har evaluerbare mål. Helsedirektoratet Søknadsfristen for tilskudd for 2015 var 15.12.2014. Hvis ordningene videreføres i 2016, legges det opp til søknadsfrister på omtrent samme tid. Kunngjøringene blir lagt ut på denne siden fortløpende: https://helsedirektoratet.no/tilskudd.

Justis- og beredskapsdepartementet

Ordning Om ordningen Tilskuddsforvalter Mer informasjon
Aktivitetstilbud til barn i mottak Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at barn i asylmottak får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak. Det er et mål at barna skal være i fysisk aktivitet, og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.Tilskuddsmottakere kan være frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører som organiserer aktiviteter for barn i mottak.   Utlendingsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementets nettsider

Klima- og miljødepartementet  

 
Ordning  Om ordningen  Tilskuddsforvalter  Mer informasjon 
Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner Formålet er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker, lokalt, regionalt og nasjonalt. Miljødirektoratet https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=38&soknadsaar=2017&Menyvalg=SOKNADSSENTER
Tilskudd til friluftsaktivitet Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. Miljødirektoratet i samarbeid med fylkeskommunen, kommunen og Friluftslivets fellesorganisasjon. https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
Konfliktdempende tiltak ( rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. Tiltak som gjør lokalsamfunn som berøres av rovvilt, og særlig bjørn og ulv, bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning.  Miljødirektoratet https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet   

 
 Ordning Om ordningen  Tilskuddsforvalter  Mer informasjon 
Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner  Gis til ungdoms- organisasjonene på grunnlag av valgresultatet i stortingsvalg. Kommunal- og moderniserings-departementet Departementets nettside
Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner  Gis til ungdoms- organisasjonene på grunnlag av valgresultatet i fylkestingsvalg.  Fylkesmannen  
Tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur  Tilskudd over posten til nasjonale minoriteter gis som driftstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner, og som prosjektstøtte til ulike prosjekter som formidler kunnskap om de ulike minoritetsgruppene, dokumenterer diskriminering og til holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter. Tilskudd over tilskuddsordningen til kvensk språk og kultur gis prosjekter som bidrar til revitalisering av kvensk språk og å fremmer kvensk/norskfinsk kultur. Tiltak som fremmer kvensk språk og identitet hos barn og unge er prioritert. Kommunal- og moderniserings-departementet  Departementets nettside
Boligsosialt kompetansetilskudd Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, samt til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt. Barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke på boligsosialt kompetansetilskudd dersom de har prosjekter som faller inn under tilskuddets formål og tildelingskriterier. Husbanken http://husbanken.no/tilskudd/tilskudd-kompetansetilskudd/boligsosialt-kompetansetilskudd/ 
Tilskudd til informasjonstiltak ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015  Tilskudd til tiltak som øker kunnskap om valg og valgdeltakelsen. Gjelder kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunal- og moderniserings-departementet Departementets nettside

Kulturdepartementet   

 
Ordning Om ordningen Tilskuddsforvalter Mer informasjon
Tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til fysisk aktivitet i form av friluftsliv for barn og ungdom i aldersgruppen 6 – 19 år. Tilskuddet skal benyttes til aktivitetstiltak for barn og ungdom på fritiden, enten alene eller sammen med familien. Norsk friluftsliv  
Lokale aktivitetsmidler til idrettslag Ordningen retter seg spesifikt mot lokale lag og foreninger som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og ungdom. Idrettsrådene fordeler midlene etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/ 
Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner Formålet er å kompensere for kostnader som organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Lotteri- og stiftelsestilsynet https://lottstift.no/momskompensasjon/
LNU Kultur Prosjektstøtteordning til større kulturprosjekt i regi av landsdekkende barne- og ungdoms-organisasjoner. LNU http://www.lnu.no/stotteordninger/nor/kultur/
Instrumentfondet (Norges musikkorpsforbund) Formålet er å gi tilskudd til innkjøp av musikkinstrumenter i skolekorps. Norges musikkorpsforbund https://musikkorps.no/styrearbeid/stotteordninger/instrumentfond/
Instrumentfondet (De unges orkesterforbund) Formålet er å gi tilskudd til innkjøp av instrumenter i barne- og ungdomsorkestre. De unges orkesterforbund  
Frifond Teater Frifond teater skal øke barn og unges interesse for teater og dans på lokalt nivå. Ordningen støtter teater- og danseaktivitet av og med barn og unge opp til 26 år. LNU http://frifond.no/teater
Frifond Organisasjon (Norsk musikkråd) Støtteordning for lokallag i landsdekkende musikk-organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet. Organisasjonenes sentralledd fordeler frifondmidlene til sine lokale lag. Norsk Musikkråd  
Frifond Organisasjon (LNU) En støtteordning for lokallag i landsdekkende organisasjoner med barne- og ungdomsaktivitet. Organisasjonenes sentralledd fordeler frifondmidlene til sine lokale lag. LNU http://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/organisasjon/
Frifond musikk Frifond musikk skal stimulere barn og unges musikkinteresse på lokalt nivå. Ordningen støtter band og andre musikkgrupper for barn og unge som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte via Frifond organisasjon. Norsk Musikkråd http://frifond.no/musikk
Frifond Barn og Unge Frifond barn og unge skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse på lokalt nivå. Ordningen støtter lokal aktivitet av, for og med barn og unge – i lag, foreninger og grupper som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte via Frifond organisasjon. LNU http://frifond.no/barn-og-unge
Aktivitetsstøtta - Herreløs arv Støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv skal bidra til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge.  LNU http://www.lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta/

Kunnskapsdepartementet

Ordning Om ordningen Tilskuddsforvalter Mer informasjon
Tilskudd til studieforbund Formålet er å støtte opplæring i frivillige organisasjoner. Tilskuddet går til de godkjente studieforbundene, og medlems-organisasjonene må søke støtte til sine kurs gjennom sitt studieforbund. Det gis støtte til kurs med deltakere i alderen 14 år og oppover. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. De enkelte studieforbundene. http://www.vox.no/Tilskudd/Tilskudd-til-studieforbund-og-nettskoler/
Tilskudd til UNESCO-formål Tilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre ikke-kommersielle aktører (ikke enkeltmannsforetak) en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål Kunnskapsdepartementet http://unesco.no/sok-midler
Tilskudd til private og frivillige organisasjoner Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere offentlige, private og frivillige organisasjoner til å iverksette tiltak enten gjennom sin drift eller i form av prosjekter, som på ulike måter kan bidra til å nå sektormålene for grunnopplæringen. Tilskuddsordningen er todelt: Tilskudd til private og frivillige organisasjoner og prosjektstøtte til interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet  

Landbruks- og matdepartementet   

 
Ordning  Om ordningen  Tilskuddsforvalter  Mer informasjon 
Støtte til organisasjoner Formålet med tildelingen er å bidra til å holde oppe aktiviteten i organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder.  

Landbruks- og matdeptet.

Tilskuddsordningen kunngjøres på Landbruks- og matdepartementets nettsider og i Norsk lysningsblad i april måned året før støtteåret, og med søknadsfrist 1. juni.

https://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/tilskudd-fra-landbruks--og-matdepartementet/regelverk-for-forvaltning-av-stotte-til-organisasjoner--kap.-1138-post-70/id2358507/

Nærings- og handelsdepartementet   

 
Ordning  Om ordningen  Tilskuddsforvalter  Mer informasjon 
Ungt entreprenørskap (UE)   Tilskudd til elev-, ungdoms- og studentbedrifter m.m. for å stimulere til kreativitet og entreprenørskap blant unge. Nærings- og handelsdepartementet http://www.ue.no/ 

Utenriksdepartementet

Ordning Om ordningen Tilskuddsforvalter  Mer informasjon
Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid Ordningen har som mål å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål og å støtte norske miljøers nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere i Europa. Utenriksdepartementet  På departementets nettside
LNU Informasjonsstøtten Nord/sør Hovedmålet med støtteordningen er å øke kompetansen og kunnskapen om Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdoms- organisasjoner i Norge, men også i befolkningen generelt.  LNU  
Til toppen