Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Forskriften gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Forskrift om tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

Hvem kan søke?

Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Det er ingenting i veien for at søkerorganisasjonen samarbeider med andre offentlige eller private aktører.

Hva kan du søke til?

Du kan søke tilskudd til større arrangementer for idrett og fysisk aktivitet. Arrangementene må enten tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje med funksjonsfriske eller være forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Arrangementene må ha idrett og fysisk aktivitet som primærformål. Hvis den fysiske aktiviteten kun er en liten del av et større program vil ikke arrangementet få tilskudd i denne ordningen.

Tilskuddsordningen er forbeholdt større arrangementer. Søknadssummen må derfor være minimum 200 000 kr og søknadssummen må være maksimalt 50 prosent av kostnadsrammen for arrangementet.

  • Eksempel 1: et arrangement som har et totalt budsjett på 400 000 kroner kan maksimalt søke 200 000 kr.
  • Eksempel 2: et arrangement som har et totalt budsjett på 1 million kroner kan maksimalt søke om 500 000 kr.

Arrangementene må være åpne for påmelding.

Ved den skjønnsmessige vurderingen av søknader kan departementet legge vekt på

  • geografisk spredning i arrangementene
  • antall deltakere i målgruppen på arrangementet
  • samarbeid med andre organisasjoner, stiftelser eller andre
  • aktivitet for barn og unge
  • om søker tidligere har mottatt midler til arrangementet

Hva må med i søknaden?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av arrangementet, inkludert hvordan arrangementet tilrettelegger for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta på lik linje med funksjonsfriske. 

Søknaden må også inkludere et budsjett for arrangementet hvor både søknadssum og egenfinansiering inngår. Dersom egenfinansieringen skal dekkes gjennom sponsorinntekter og lignende må det følge med en plan for hvordan disse skal skaffes.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist vil være 15. mai 2022.

Søknader sendes til postmottak@kud.dep.no